Το όραμα του υποψήφιου Προέδρου Κωνσταντίνου Χριστοφίδη για την οικονομία

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας και, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει θετική εικόνα στα δημόσια οικονομικά. Όμως, το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης και η υπέρμετρη εξάρτηση από τον παραδοσιακό τουρισμό και τις κατασκευές οδηγούν περιοδικά σε σοβαρές κρίσεις, όπως είναι αυτές που βιώσαμε στις αρχές του 2000 και την περίοδο 2013 – 2015. Περαιτέρω, σε νευραλγικούς για το μέλλον τομείς, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και η ψηφιακή οικονομία, η Κύπρος καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ. Στον κοινωνικό τομέα υπάρχουν ελλείμματα, που αντικατοπτρίζονται σε ανεπαρκείς μισθούς, ιδιαίτερα για το νεοεισερχόμενο εργατικό δυναμικό, και ανεπαρκείς συντάξεις για σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού.

Οι εκλογές του 2023 προσφέρουν μια ευκαιρία, για να αλλάξουμε πορεία και να πορευθούμε προς την κατεύθυνση μιας κοινωνικά αλληλέγγυας και βιώσιμης οικονομίας, η οποία να αξιοποιεί τις δυνατότητες που διανοίγει η επιστήμη και η τεχνολογία.

Πώς θα το κάνουμε αυτό;

Η Κύπρος χρειάζεται να:
(α) επενδύσει στην Πράσινη και στην Γαλάζια Ανάπτυξη, στις ΑΠΕ, στην Ψηφιακή οικονομία.
(β) καθορίσει ένα φιλόδοξο όραμα και να επεξεργαστεί ένα στρατηγικό σχέδιο.
(γ) ενθαρρύνει την προώθηση της επιχειρηματικότητας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης, με το Κράτος να διαδραματίζει σημαντικό καθοδηγητικό και ρυθμιστικό ρόλο.
(δ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και των ανεξάρτητων θεσμών, της Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και άλλων φορέων και θεσμών.
(ε) διατηρεί ένα δίχτυ προστασίας για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της και
(στ) προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα οικονομικά δρώμενα καθώς και τη διαφάνεια.

Προτείνω μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε τομείς με προοπτικές, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες, οι καινοτόμες υπηρεσίες, ο βιώσιμος τουρισμός, η τριτοβάθμια υγεία, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει επίσης ο τομέας της γεωργίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης της υπαίθρου και ενθάρρυνσης βιολογικών καλλιεργειών με στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από εισαγόμενα τρόφιμα.

Περαιτέρω, σημαντικό στοιχείο είναι η ενίσχυση της προσέλκυσης ξένων εταιρειών και επιστημόνων, περιλαμβανομένων και Κυπρίων αποδήμων για αναβαθμισμένη παρουσία και ουσιαστική δραστηριοποίηση της Κύπρου σε τεχνολογίες αιχμής και στους αντίστοιχους τομείς, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα μας. Τα φορολογικά κίνητρα που εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση αποτελούν βήματα προς την ορθή κατεύθυνση, ωστόσο απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, που να καλύπτει τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για επιχειρηματική δραστηριότητα, τη διευκόλυνση στην εξεύρεση γραφειακών χώρων, την πρόσβαση σε τραπεζικές διευκολύνσεις, την εργοδότηση προσωπικού, θέματα εκπαίδευσης παιδιών, στέγαση κ.ά. Σε ό,τι αφορά το θέμα της στέγασης και της εξεύρεσης γραφειακών χώρων, προσφέρεται η αξιοποίηση πολλών άδειων κτηρίων που υπάρχουν στην Κύπρο.

Το μέλλον της Κύπρου βρίσκεται στην περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων της με όλους τους εταίρους της στην Ε.Ε. Η μεγάλη αγορά της Ε.Ε. είναι απαιτητική, αλλά προσφέρει σταθερότητα και δεν έχει αξιοποιηθεί στον επιθυμητό βαθμό μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό είναι κομβικής σημασίας η αξιοποίηση των ευκαιριών που διανοίγονται με τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η ουσιαστική αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση της στρατηγικής θα καταστεί δυνατή μόνο με σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν την κινητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Σκοπεύω μαζί με το κίνημά μου «Νέο Κύμα» και με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις να διαδραματίσω καταλυτικό ρόλο.

Διαβάστε όλες τις προτάσεις μου για την οικονομία και την απασχόληση εδώ: https://christofides2023.com/

 

 

 

X