Αθλητισμός

7 Προτάσεις για τον Αθλητισμό

ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπεύουμε να στηρίξουμε τον αθλητισμό με τα παρακάτω μέτρα και ρυθμίσεις:

 1. Αθλητισμός για όλους: προώθηση και ενθάρρυνση της συμμετοχής μαθητών, φοιτητών, επαγγελματιών, ΑμεΑ, ατόμων κάθε φύλου, μειονοτήτων, τοπικών κοινοτήτων κ.ά. Δημιουργία μιας κουλτούρας ομαδικότητας και ανάπτυξη της έννοιας της ευγενούς άμιλλας (fair play). Διευκόλυνση της πρόσβασης για όλους στους αθλητικούς χώρους.
 2. Βελτίωση των σχολικών, πανεπιστημιακών, στρατιωτικών, κοινοτικών, δημοτικών και επαγγελματικών αθλητικών υποδομών. Σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα μετατρέψουν τη χώρα μας σε κέντρο αθλητικών δραστηριοτήτων υψηλών προδιαγραφών. Δημιουργία επίσης των κατάλληλων ιατρικών υποδομών αθλητισμού.
 3. Αντικειμενικά κριτήρια για τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση των αθλητικών δράσεων. Δίκαιη κατανομή των πόρων. Συστηματικός έλεγχος των διοικήσεων αθλητικών ομάδων από την πολιτεία ειδικά όταν οι ομάδες τις οποίες εκπροσωπούν επιδοτούνται από το κράτος.
 4. Έξυπνη καταπολέμηση της βίας εντός και εκτός των αθλητικών χώρων. Ουσιαστική καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων. Λήψη συστηματικών μέτρων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό. Μη ανοχή σε «στημένα παιχνίδια» και αποβολή όλων αυτών που παρανομούν στον αθλητισμό.      
 5. Επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα και περαιτέρω ανάδειξη του κλασικού αθλητισμού. Πολιτικές στήριξης του αθλητικού πνεύματος από τα ΜΜΕ. Δίκαιη και δημοκρατική κάλυψη των αθλητικών γεγονότων. Στήριξη των πρωταθλητών αλλά και προστασία από τα κακώς κείμενα του «πρωταθλητισμού» για κάθε αθλούμενο.
 6. Διάδοση και εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών άσκησης, φυσικής δραστηριότητας αλλά και προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε τομέα δραστηριότητας.
 7. Παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε νέους αθλητές υψηλού επιπέδου. Κανένα ταλέντο δεν πρέπει να χάνεται. Υποτροφίες και διευκολύνσεις στους αθλητές από τα πανεπιστήμια της χώρας, έτσι ώστε, παράλληλα με την αθλητική τους κατάρτιση, να εξελίσσονται και στις σπουδές τους.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαίδευση, Δεξιότητες και Αθλητική Ανάπτυξη: O αθλητισμός παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν έναν υγιή τρόπο ζωής, να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων και να κατανοήσουν την έννοια της ευγενούς άμιλλας (fair play).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στα σχολεία και εκσυγχρονισμός της κατάρτισης των εκπαιδευτικών της Φυσικής Αγωγής μέσω ενίσχυσης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους.
 • Παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε νέους αθλητές υψηλού επιπέδου -παράλληλα με την αθλητική τους κατάρτιση- έτσι ώστε να εξελίσσονται και στις σπουδές τους και στον αθλητισμό.
 • Ενίσχυση των προσόντων του προσωπικού που απασχολείται στον αθλητικό τομέα, καθώς επίσης της διαφάνειας και της αναγνώρισής τους.
 • Βελτίωση των σχολικών αθλητικών υποδομών και προγραμμάτων για προαγωγή της υγειούς σωματικής δραστηριότητας.
 • Παροχή διευκολύνσεων για ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη γενική Φυσική Αγωγή.
 • Εμπέδωση και ανάπτυξη του αισθήματος της συμμετοχής στον εθελοντισμό μέσω του σχολικού αθλητισμού.

Υγεία και Φυσική Δραστηριότητα: Ο αθλητισμός διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη βελτίωση της συνολικής φυσικής κατάστασης του ανθρώπου και την ίδια ώρα θωρακίζει το άτομο από πολλές απειλές για την υγεία του.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Εδραίωση και εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών άσκησης και φυσικής δραστηριότητας εντός του σχολικού περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ενθάρρυνσης της αθλητικής συμμετοχής μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών σε ευρωπαϊκά αθλητικά προγράμματα ανταλλαγής διεθνών εμπειριών, υποστήριξη ερευνητικών δράσεων γύρω από τον αθλητισμό και την υγεία, καθώς και σε διαδικασίες συμμετοχικής διαβούλευσης προς ανάπτυξης τεκμηριωμένων πολιτικών άσκησης.

Κοινωνική Ένταξη: Πέραν του σημαντικότατου οφέλους ανάπτυξης, εδραίωσης και διατήρησης της ψυχοσωματικής υγείας των συμμετεχόντων, ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά πολύτιμα μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για συμμετοχή στον αθλητισμό μη προνομιούχων ομάδων όπως:
  • μετανάστες
  • μειονοτικές ομάδες
  • άτομα που διατρέχουν κίνδυνο δυσμενούς διάκρισης
 • Παροχή πλήρους προσβασιμότητας και βελτίωση των συνθηκών συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους μέσα από τον αθλητισμό, καταρρίπτοντας κοινωνικά στερεότυπα.
 • Θεσμοθέτηση κανονισμών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της υποεκπροσώπησης ατόμων με μεταναστευτικό βιογραφικό, με αναπηρίες κ.α. σε αθλητικές δομές, ομάδες και συμπράξεις.

Ισότητα Φύλων (συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙΑ)
Η ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες και η εξάλειψη των διακρίσεων μέσω του αθλητισμού αποτελούν βασικές αρχές σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Άτομα-πρότυπα  θαμπορούσαν να εμπνεύσουν τις νεότερες γενιές προς ενεργή αθλητική συμμετοχή.
 • Ισότιμη συμμετοχή των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων.
 • Ενθάρρυνση της ισότητας των φύλων στην συμμετοχή και στην πρόσβαση σε όλα τα αθλητικά επίπεδα και δομές, συμπεριλαμβανομένης και της προπονητικής σε υψηλό επίπεδο.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πολιτικές οι οποίες αποκομίζουν τα βέλτιστα οικονομικά οφέλη από τον αθλητικό τομέα προς όφελος της κοινωνίας μέσω κοινωνικών αναπτύξεων, ιδίως σε δύσκολες οικονομικές περιόδους, μπορούν να έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

To οικονομικό ενδιαφέρον στον τομέα του αθλητισμού μπορεί να εστιαστεί σε διάφορους σημαντικούς στόχους:

 • Βελτίωση της παρακολούθησης και πρόβλεψη αθλητικών δεδομένων προκειμένου να διαμορφωθεί ανάλογη κοινωνική και οικονομική πολιτική.
 • Προσδιορισμός οικονομικού δυναμικού του αθλητισμού και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με χρηματοδοτικά μέτρα.
 • Καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων για δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση αθλητικών δράσεων.
 • Ευαισθητοποίηση για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των αθλητικών δράσεων και διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη πολιτικών, οι οποίες να στοχεύουν στη διασφάλιση της σωστής διακυβέρνησης για τη διατήρηση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, για όλους τους αθλητές και τους αθλητικούς οργανισμούς.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, επιβάλλεται η θέσπιση πολίτικων και η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων όπως το ντόπινγκ, η χειραγώγηση αγώνων, οι μετεγγραφές σε ομάδες κ.ά.

Στόχοι:

 • Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των πολιτικών διακυβέρνησης στον αθλητικό τομέα για προώθηση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
 • Καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων.
 • Λήψη πρόσθετων μέτρων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό και για διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους αθλητές.
 • Διασφάλιση ελεύθερης κυκλοφορίας ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών
 • Καταρτισμός κανόνων για τις μεταγραφές αθλητών οι οποίοι να διαφυλάττουν την ατομική ακεραιότητα και να αποτρέπουν την εκμετάλλευση.
 • Λήψη πρόσθετων μέτρων καταπολέμησης της βίας εντός και εκτός των αθλητικών χώρων.
 • Ενίσχυση της ποιότητας των αθλητικών δρώμενων και εξάλειψη των υφιστάμενων κινδύνων, με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού πολιτών στα γήπεδα.

X