Οικονομία & Απασχόληση

Το κοινωνικο-πολιτικό κίνημά μας «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» πιστεύει σε μια οικονομία της ελεύθερης αγοράς αλλά με κάποιους βασικούς ρόλους για ένα Κράτος- Πρόνοιας και μια κοινωνία Αλληλεγγύης.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες θα λειτουργούν ευνοϊκά προς τις επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να δημιουργήσει ένα σύστημα, το οποίο θα ενθαρρύνει και θα επιβραβεύει την καινοτομία. Για την στήριξή τους και την εύρυθμη λειτουργία τους χρειάζεται να δημιουργηθεί η κατάλληλη νομική υποδομή: νόμοι, κανονισμοί και ένα δικαστικό σύστημα που να λειτουργούν γρήγορα και αποτελεσματικά μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες.


Το κράτος χρειάζεται να παρέχει, μεταξύ άλλων, ποιοτική δωρεάν εκπαίδευση, για να προσφέρει στους πολίτες του ισότητα ευκαιριών στο ξεκίνημά τους, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους, έλεγχο των επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων, ενθάρρυνση της πράσινης / αειφόρου ανάπτυξης με εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ. Οι ομάδες πίεσης (lobby groups) πρέπει να εμποδίζονται να ασκούν ανεξέλεγκτη και αδιαφανή επιρροή στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.


Τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να είναι ισορροπημένα, να μοιράζονται μεταξύ των ανθρώπων σε μια κοινωνία και να μην επικεντρώνονται σε ένα μικρό μέρος του πληθυσμού. Το κράτος χρειάζεται να υποστηρίζει τις κατηγορίες χαμηλού εισοδήματος, τους ηλικιωμένους, τις ευάλωτες ομάδες με σκοπό να ενδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή και το αίσθημα του ανήκειν.


Η επιστήμη και οι επιστήμονες πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων από την κυβέρνηση. Η δε κυβέρνηση είναι απαραίτητο να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων και think tanks. Πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις τέχνες και τους πολιτιστικούς οργανισμούς, ως τρόπο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ευημερίας.


Ταυτόχρονα πολλά προβλήματα στον κόσμο σήμερα δεν μπορούν να επιλυθούν από χώρες που επιδιώκουν τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα και μόνο. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της συνοχής και των αξιών της ΕΕ, αποτρέποντας τον «εθνικισμό» των κρατών μελών της ΕΕ. Από αυτήν την άποψη, υποστηρίζουμε τη δημιουργία ουσιαστικότερων και πιο διευρυμένων αρμοδιοτήτων για τα όργανα της ΕΕ και την πορεία προς μια πιο Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Αυτό είναι επίσης σημαντικό στην παγκόσμια σκηνή για ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, το παγκόσμιο εμπόριο ή η πρόσφατη πανδημία. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχιστούν δυναμικά οι προσπάθειες για τη συνεργασία στον κόσμο και μέσα στην ΕΕ.


Οι θεματικές στις οποίες θα επικεντρωθεί η Επιτροπή Οικονομίας είναι:


Θεσμοί: Πολιτειακή Διαφθορά / Ρουσφετοκρατία, Αυτόνομοι Οργανισμοί, Εποπτικές Αρχές (Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Έφορος Ασφαλειών, Συνταξιοδοτικά ταμεία, Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.ά.

• Ημικρατικοί οργανισμοί, Δήμοι κλπ.

• Δικαστική Μεταρρύθμιση

• Δημόσια Διοίκηση

• Τεχνολογία

• Αμοιβές, Προσλήψεις και Προαγωγές

     – Αξιολόγηση

• Δημόσιες Προσφορές

• Έφορος Εταιριών

• Κτηματολόγιο

   – Νομοθεσία περί εταιριών

• Υποδομές

   – Σχολεία

   – Υγεία

• Πράσινη Οικονομία

• Ενέργεια

• Ανακύκλωση

• Γεωργία


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Economic Stance


Our movement believes in a Free Market Liberal economy but with some key roles for the state.

The government should ensure a smooth-running civil service conducive to enterprise and a system that encourages and rewards innovation. With it, a legal infrastructure (laws, regulations) that move with the times and a court system that is running efficiently.


The state should provide (among others) quality free education as a way to provide its citizens equality of opportunity at the start of life, quality health services for all, control activities harmful to the environment and encourage green/sustainable development, energy saving etc. Lobby groups should be prevented from exerting undue influence on policy makers.


The benefits of economic growth should be balanced and shared among people in the society and not concentrate on a small part of the population with state supporting the low incomes groups, the old and infirm, the chronically ill etc. thus ensuring social cohesion and a sense of belonging.

Science and analysis should play a key part in government decision making, and the government should ensure funding of independent scientific bodies and think tanks. Government should also support the arts and cultural organizations, as a way of improving the quality of life and social cohesion.


At the same time a lot the problems in the world today cannot be solved by countries pursuing just their own economic self-interests. This is important for the European Union where policies should aim to promote EU cohesion and values, averting EU “member states nationalism”. In this respect we support the creation of more EU bodies and the move towards a more Federal Europe. The same is also important on the world stage for issues like climate change, world trade, or the recent pandemic. Hence new efforts on World and EU cooperation should be actively pursued.


X