Καταστατικό


Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟ ΚΥΜΑ – Η ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  1. Στο παρόν Καταστατικό

“Γραμματέας” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο διορισμένο για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της εταιρείας.

“Δημοκρατία” σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου.

“ο Νόμος” σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113.

“η σφραγίδα” σημαίνει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας.

“Κίνημα”’ σημαίνει την εταιρεία.

“Φίλος” έχει την έννοια που δίδεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού.

“77μελές” έχει την έννοια που δίδεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού.

“Συντονιστική Επιτροπή” έχει την έννοια που δίδεται στο άρθρο 39 του Καταστατικού.

Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους παράστασης ή αναπαράστασης λέξεων σε ορατή μορφή.
Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν καταστατικό καθίσταται δεσμευτικό για την εταιρεία.


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2. Ο αριθμός των μελών της εταιρείας (δεν περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της εταιρείας καθώς και τα πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην εταιρεία, υπήρξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και συνέχισαν, μετά τον τερματισμό της, να είναι μέλη της εταιρείας), περιορίζονται σε πενήντα.


3. Σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τον οποίο η εταιρεία έχει ένα και μόνο μέλος, θα ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες:
(i) Το μοναδικό μέλος ασκεί όλες τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης νοουμένου, πάντοτε, ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό σε Γενική Συνέλευση θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς.

(ii) Οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας καταγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που διεξάγονται υπό κανονικές συνθήκες.


4. Σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τον οποίο η εταιρεία έχει ένα και μόνο Σύμβουλο, ο μοναδικός Σύμβουλος ασκεί όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου νοουμένου ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Σύμβουλο αυτό ως Διοικητικό Συμβούλιο θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς.

ΜΕΛΗ
5. Ο μέγιστος αριθμός μελών της εταιρείας είναι 50 μέλη. Φίλοι του Κινήματος μπορούν να είναι όλοι οι Κύπριοι πολίτες και όλοι οι Κύπριοι της διασποράς. Επιπρόσθετα, φίλοι μπορούν να γίνουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στην Κύπρο και γενικά οιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να βοηθήσει με οιοδήποτε τρόπο την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Νοείται ότι φίλος του Κινήματος θεωρείται οιοδήποτε πρόσωπο ακολούθησε τη διαδικασία εγγραφής, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο / φόρμα και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος, όπως αυτά καθορίζονται από το 77μελές Συμβούλιο του Κινήματος από καιρό σε καιρό και δηλώνοντας γραπτώς ότι έχει λάβει γνώση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού καθώς και των υφιστάμενων αποφάσεων του Κινήματος.
6. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν φίλοι του Κινήματος άτομα που καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους στη λειτουργία οποιουδήποτε οργανισμού ή για ποινικό αδίκημα.
7. Για τους ως άνω σκοπούς η εταιρεία τηρεί «Μητρώο Μελών» και «Μητρώο Φίλων», στα οποία καταχωρίζονται και διατηρούνται οι πληροφορίες των μελών και των φίλων καθώς επίσης και η ημερομηνία κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο έπαυσε να είναι μέλος και/ή φίλος, αναλόγως.
8. Ο αριθμός των μελών με τα οποία η εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί είναι 1 (ένα), αλλά οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να προχωρήσουν με αύξηση μελών, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διαδικασίες του Νόμου.
9. Οι υπογραφείς του ιδρυτικού εγγράφου και τέτοια άλλα πρόσωπα τα οποία οι σύμβουλοι δέχονται ως μέλη καθίστανται μέλη της εταιρείας.
10. Οι φίλοι και το(α) μέλος(η) της Εταιρείας, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις αναφορικά με το 77μελές Συμβούλιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

11. Η εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα ορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από την ίδρυσή της, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσής της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα ορίζουν οι διευθυντές.

12. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

13. Οι διευθυντές δύνανται, οποτεδήποτε το κρίνουν πρέπον, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση και έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης ύστερα από τέτοια απαίτηση, ή, σε περίπτωση παράλειψης, δύνανται να συγκαλούνται από τέτοιους απαιτητές, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. Αν οποτεδήποτε δεν υπάρχουν εντός της Δημοκρατίας αρκετοί σύμβουλοι που να δύνανται να δημιουργήσουν απαρτία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της εταιρείας, δύνανται να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο τρόπο όσο το δυνατό πλησιέστερο με εκείνο με τον οποίο συνελεύσεις δύνανται να συγκαλούνται από τους συμβούλους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

14. Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, και συνέλευση της εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Η ειδοποίηση δεν θα περιλαμβάνει την ημέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για την οποία δίνεται, και ορίζει τον τύπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και δίνεται, με τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που ενδεχόμενα να καθορίζεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την εταιρεία:
Εννοείται ότι συνέλευση της εταιρείας θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι συγκαλείται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό-
α. στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή και
β. στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από πλειοψηφία σε αριθμό των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή που είναι πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει μαζί όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό όλων των δικαιωμάτων ψήφου στη συνέλευση αυτή όλων των μελών.
15. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για συνέλευση σε, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις διαδικασίες στη συνέλευση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

16. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της κήρυξης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό των, και τον ορισμό της αμοιβής, των ελεγκτών.
17. Καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της εκτός όπου στο παρόν προνοείται διαφορετικά, τρία μέλη παρόντα θα συνιστούν απαρτία.
18. Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από απαίτηση μελών, θα διαλύεται, σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο, ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που οι σύμβουλοι δύνανται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
19. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της εταιρείας, ή αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες σύμβουλοι εκλέγουν έναν από τους εαυτούς τους ως προεδρεύοντα της συνέλευσης.
20. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν είναι πρόθυμος να ενεργήσει ως πρόεδρος, ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως προεδρεύοντα της συνέλευσης.
21. Ο πρόεδρος δύναται, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η συνέλευση), να αναβάλλει τη συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες, ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.
22. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν από ή με την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία-
α. από τον πρόεδρο· ή
β. από τουλάχιστον τρία μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου· ή
γ. από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που κατέχουν μετοχές που αντιστοιχούν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση.
Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με τον τρόπο αυτό, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα, ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών, της διαδικασίας της εταιρείας, αποτελεί αμάχητη απόδειξη για το γεγονός χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

23. Εκτός όπως προνοείται στον κανονισμό 18, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
24. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε σε περίπτωση ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία γίνεται η ανάταση των χεριών ή στην οποία η ψηφοφορία απαιτείται, δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
25. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου, ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα ορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
26. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα τα μέλη που εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση και να παραστούν και ψηφίσουν σε γενικές συνελεύσεις (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) θα είναι έγκυρο και ισχυρό σαν να ήταν το ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της εταιρείας που συγκαλείται και συνέρχεται δεόντως.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

27. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο.
28. Μέλος διανοητικά άρρωστο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από Δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα διανοητικής αρρώστιας, δύναται να ψηφίζει, είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής του, παραλήπτη, φροντιστή περιουσίας ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή φροντιστή περιουσίας διορισμένου από το Δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, φροντιστής περιουσίας ή άλλο πρόσωπο, θα δύναται, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
29. Δεν δικαιούται κανένα μέλος να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό στην εταιρεία έχουν πληρωθεί.
30. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι δύνανται να δίνονται προσωπικά
31. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, είτε με τη σφραγίδα του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της εταιρείας.
32. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφτηκε, ή πιστοποιημένο από πιστοποιούντα υπάλληλο, αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός της Δημοκρατίας που θα καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που ορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης, και αν υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θεωρείται έγκυρο.
33. Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο, που επιτρέπουν οι περιστάσεις-
34. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για διεξαγωγή ψηφοφορίας.
35. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική αρρώστια του αντιπροσωπευομένου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή την εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, νοουμένου ότι ο τέτοιος θάνατος, διανοητική αρρώστια, ανάκληση ή μεταβίβαση που αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς και παραληφθεί από την εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

36. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της εταιρείας δύναται με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν αυτό ήταν φυσικό πρόσωπο μέλος της εταιρείας.

37. 77ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το 77μελές, είναι το ανώτατο σώμα του Κινήματος, το οποίο συγκροτείται και διαρθρώνεται από τους φίλους του Κινήματος, και αποτελεί τον κινητήριο μοχλό παραγωγής προτάσεων, έργου και δράσης του Κινήματος. Το 77μελές εκλέγεται και/ή διορίζεται από το Συνέδριο του Κινήματος και λειτουργεί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Κινήματος που ισχύουν από καιρό σε καιρό. Νοείται ότι οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί θα αναφέρουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του 77μελούς.
2. Λαμβάνει χώρα ανά τακτά διαστήματα για σκοπούς ανασκόπησης και αξιολόγησης του έργου που κατά καιρούς παράγεται από τις θεματικές επιτροπές και αποτελεί μια τακτή συνέλευση του Κινήματος. Η ημερήσια διάταξη του 77μελές Συμβουλίου καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και/ή από εισηγήσεις μελών, σύμφωνα με τα προγράμματα και το έργο που αναλαμβάνεται από το Κίνημα από καιρού εις καιρόν.
3. Το 77μελές είναι το υπεύθυνο σώμα για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, στρατηγικής και/ή πολιτικής σημασίας.
4. Το 77μελές είναι το υπεύθυνο σώμα για τη λήψη και/ή επικύρωση αποφάσεων αναφορικά με τους εσωτερικούς κανονισμούς, δομή, θεματικές ενότητες και οργανόγραμμα του Κινήματος.
5. Απαρτία για τη διεξαγωγή εργασιών και λήψη αποφάσεων καταρτίζεται εφόσον υπάρχει απλή πλειοψηφία εκ των παρευρισκόμενων με δικαίωμα ψήφου.


38. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται και/ή διορίζεται από το Συνέδριο του Κινήματος και λειτουργεί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Κινήματος που ισχύουν από καιρό σε καιρό. Νοείται ότι οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί θα αναφέρουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται συνολικά από 14 άτομα και είναι το υπεύθυνο θεσμικό όργανο για την καθημερινή λειτουργία του Κινήματος και για τον συντονισμό των εργασιών των διαφόρων άλλων επιτροπών / ομάδων του Κινήματος.
3. Εννοείται ότι οιεσδήποτε αποφάσεις στρατηγικής και/ή πολιτικής σημασίας θα πρέπει να επικυρωθούν από το 77μελές, ως αναφέρει το καταστατικό.

39. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΙΛΩΝ

1. Όλοι οι φίλοι του Κινήματος έχουν ίσα δικαιώματα αναφορικά με το 77μελές Συμβούλιο του Κινήματος, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

2. Η ιδιότητα φίλου είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται, εκτός όταν αυτή διενεργείται με πληρεξούσιο ως ορίζει το παρόν καταστατικό.

3. Κάθε φίλος του Κινήματος έχει δικαίωμα συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης στο 77μελές Συμβούλιο και Συνέδριο του Κινήματος που ασκείται επαρκώς σε βαθμό και έκταση ώστε να μην εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Συνέλευσης.

4. Κάθε φίλος του Κινήματος έχει δικαίωμα να υποβάλλει θέμα προς συζήτηση στη Συντονιστική Επιτροπή. Δικαιούται να παρευρίσκεται σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής ως παρατηρητής όταν συζητείται το θέμα που ο ίδιος υπέβαλλε και σε περίπτωση που το θέμα του έχει εγκριθεί ως πρόσφορο προς συζήτηση για την εν λόγω συνεδρίαση.

5. Κάθε φίλος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής.

6. Η εισδοχή νέων φίλων είναι πάντοτε επιτρεπτή.

7. Οι φίλοι δικαιούνται να αποχωρήσουν από την Εταιρεία οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή ειδοποίηση τους στο γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν τους λόγους της αποχώρησης τους.

8. Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να διαγράψει από το Μητρώο Φίλων, οποιοδήποτε φίλο, σύμφωνα πάντα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Κινήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

9. Ο αριθμός των συμβούλων και τα ονόματα των πρώτων συμβούλων ορίζονται γραπτώς από του υπογράψαντες το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας ή από πλειοψηφία τους.
10. Η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή λογίζεται ότι προκύπτει από ημέρα σε ημέρα. Οι σύμβουλοι δικαιούνται επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα στα οποία κανονικά υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία υποβλήθηκαν αναφορικά με τις εργασίες της εταιρείας.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

11. Οι σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας για να δανείζονται χρήματα, και να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και περιουσίας της εταιρείας, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα, τίτλους ομολογιακού δανείου και άλλα χρεόγραφα, είτε αυτοτελή ή υπό μορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της εταιρείας.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

12. Οι σύμβουλοι διαχειρίζονται την επιχείρηση της εταιρείας, και δύνανται να πληρώνουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την προαγωγή και εγγραφή της εταιρείας και δύνανται να ασκούν τις εξουσίες της εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων των προνοιών του Νόμου και του καταστατικού αυτού, και των προνοιών οποιωνδήποτε κανονισμών, που δεν είναι ασυμβίβαστοι με της πιο πάνω πρόνοιες, που δυνατό να καθορίζονται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση αλλά κανένας κανονισμός που γίνεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση με κανένα τρόπο δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός της δεν είχε γίνει.
13. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, ή πρόσωπο, οίκο ή οργανισμό προσώπων, είτε υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από της συμβούλους, ως αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους της εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες που έχουν ή ασκούν οι σύμβουλοι δυνάμει του καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι σύμβουλοι, κατά την κρίση της θεωρούν σωστό, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα δύνανται να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι σύμβουλοι δυνατό να θεωρήσουν σωστό και δυνατό της να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που μεταβιβάζονται σε αυτόν.
14. Όλες οι επιταγές, γραμμάτια, τραβηκτικές επιταγές, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα έγγραφα, και όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στην εταιρεία, πρέπει να υπογραφούν, εκδοθούν, γίνουν αποδεκτές, οπισθογραφηθούν, ή διαφορετικά εκτελεστούν ανάλογα με την περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο που οι σύμβουλοι αποφασίζουν από καιρό σε καιρό με ψήφισμα.
15. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που προμηθεύονται για-
α. όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που έγιναν από τους συμβούλους
β. τα ονόματα των συμβούλων που είναι παρόντα σε κάθε συνέλευση των συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων
γ. όλα τα ψηφίσματα και διαδικασίες σε της της συνελεύσεις της εταιρείας και των συμβούλων, και των επιτροπών των συμβούλων,
και κάθε σύμβουλος που είναι παρών σε συνέλευση των συμβούλων ή επιτροπής συμβούλων υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

16. Το αξίωμα του συμβούλου κενώνεται όταν ο σύμβουλος-
α. χωρίς τη συναίνεση της εταιρείας σε γενική συνέλευση κατέχει οποιοδήποτε άλλο κερδοφόρο αξίωμα στην εταιρεία ή
β. πτωχεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά
γ. εμποδίζεται από του να είναι σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου ή
δ. καθίσταται διανοητικά άρρωστος ή
ε. παραιτείται από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία ή
στ. έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση με την εταιρεία και παραλείπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντος του σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί το άρθρο 191 του Νόμου.
Σύμβουλος που έχει συμφέρον σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή με οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από αυτή, δεν πρέπει να ψηφίζει, και αν ψηφίζει δεν υπολογίζεται η ψήφος του.

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

17. Στην πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι αποχωρούν από το αξίωμα τους, και στην ετήσια γενική συνέλευση κάθε επόμενου έτους το ένα τρίτο των εκάστοτε συμβούλων, ή, αν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πιο κοντά στο ένα τρίτο, αποχωρούν από το αξίωμα.
18. Οι σύμβουλοι που πρέπει να αποχωρήσουν κάθε έτος είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη θητεία στη θέση από την τελευταία εκλογή τους, αλλά μεταξύ προσώπων που έγιναν σύμβουλοι την ίδια ημέρα αποχωρούν εκείνοι (εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά μεταξύ τους) που θα αποφασιστεί με κλήρο.
19. Σύμβουλος που αποχωρεί είναι επανεκλέξιμος.
20. Η εταιρεία στη συνέλευση στην οποία σύμβουλος αποχωρεί με τον πιο πάνω τρόπο, δύναται να πληρώσει την κενή θέση με την εκλογή προσώπου σε αυτή, και σε περίπτωση παράλειψης, ο σύμβουλος που αποχωρεί αν προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, θεωρείται επανεκλεγείς, εκτός αν στη συνέλευση αποφασιστεί ρητά να μην πληρωθεί η κενή θέση, ή εκτός αν τέθηκε ψήφισμα στη συνέλευση για την επανεκλογή του συμβούλου αυτού και απορρίφθηκε.
21. Κανένα πρόσωπο, εκτός από σύμβουλο που αποχωρεί στη συνέλευση, δεν θα είναι κατάλληλο για εκλογή στη θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν συστηθεί από τους συμβούλους, ή εκτός, αν δοθεί γραπτή ειδοποίηση στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας εντός προθεσμίας όχι μικρότερης από τρεις ημέρες και μεγαλύτερης από είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να συγκληθεί η συνέλευση, υπογραμμένη από ένα μέλος δεόντως ικανό να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι προτίθεται να εισηγηθεί τέτοιο πρόσωπο για εκλογή, όπως και γραπτή ειδοποίηση του προσώπου αυτού που δηλώνει την προθυμία να εκλεγεί.
22. Η εταιρεία δύναται, από καιρό σε καιρό με συνηθισμένο ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων και δύναται επίσης να αποφασίζει με ποια σειρά ο αυξανόμενος ή ελαττούμενος αριθμός πρέπει να εγκαταλείπει το αξίωμα.
23. Οι σύμβουλοι έχουν εξουσία οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλος, είτε για πλήρωση περιστασιακής θέσης είτε για προσθήκη στους ήδη υπάρχοντες συμβούλους, αλλά με τρόπο ώστε ο συνολικός αριθμός των συμβούλων οποτεδήποτε να μην υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζουν οι παρόντες κανονισμοί. Κάθε σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό κατέχει αξίωμα μόνο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, και τότε θα δικαιούται σε επανεκλογή, αλλά δεν θα υπολογίζεται στον ορισμό των συμβούλων που πρόκειται να αποχωρήσουν με εναλλαγή σε τέτοια συνέλευση.
24. Η εταιρεία δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα με το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε σύμβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας του ανεξάρτητα με το τι προβλέπουν οι παρόντες κανονισμοί ή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή είναι χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε αξίωσης που ο σύμβουλος αυτός δύναται να έχει για αποζημιώσεις από αθέτηση οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της εταιρείας.
25. Η εταιρεία δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμα του σύμφωνα με τον προηγούμενο κανονισμό. Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των συμβούλων βάσει του κανονισμού 45, η εταιρεία δύναται σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να πληρώσει περιστασιακή κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύμβουλο. Το πρόσωπο που διορίζεται με τον πιο πάνω τρόπο υπόκειται σε αποχώρηση, με τον ίδιο τρόπο ως να είχε γίνει σύμβουλος την ημέρα που ο σύμβουλος στη θέση του οποίου διορίζεται, εκλέχτηκε ως σύμβουλος την τελευταία φορά.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

26. Οι σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και διαφορετικά να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύμβουλος δύναται, και ο γραμματέας ύστερα από αίτηση συμβούλου οφείλει, να συγκαλεί οποτεδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων. Δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση συμβούλων σε οποιοδήποτε διευθυντή που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από τη Δημοκρατία.
27. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους δύναται να ορίζεται από τους συμβούλους, και αν δεν καθοριστεί με τον τρόπο αυτό είναι δύο.
28. Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι δύνανται να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο, αλλά, αν και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον αριθμό που ορίστηκε από ή σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ως η αναγκαία απαρτία συμβούλων, οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή σύμβουλος δύνανται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των συμβούλων στον αριθμό εκείνο, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο σκοπό.
29. Οι σύμβουλοι δύνανται να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωμα αλλά αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της, τότε οι παρόντες σύμβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.
30. Οι σύμβουλοι δύνανται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη από αυτούς όπως θεωρούν σωστό οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους συμβούλους.
31. Επιτροπή δύναται να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.
32. Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και να αναβάλλει τη συνεδρίαση όπως το θεωρεί ορθό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
33. Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής συμβούλων, ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως σύμβουλος, θα είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το ότι θα έχει εκ των υστέρων, ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του συμβούλου αυτού ή του προσώπου που ενέργησε όπως πιο πάνω, ή ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς ήσαν έκπτωτοι, ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο διορίστηκε κανονικά και είχε τα προσόντα να είναι σύμβουλος.
34. Γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλους τους συμβούλους που εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση συνεδρίασης των συμβούλων θα είναι εξίσου έγκυρο και δεσμευτικό, όπως θα ήταν αν εγκρίνετο σε συνεδρίαση των συμβούλων που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

35. Ο γραμματέας διορίζεται από τους συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό και οποιοσδήποτε γραμματέας που έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό δύναται να παυθεί από αυτούς.
36. Πρόνοια του Νόμου ή του καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με σύμβουλο και το γραμματέα δεν θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος και ως, ή αντί του, γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

37. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων εξουσιοδοτημένης από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η σφραγίδα υπογράφεται από σύμβουλο και προσυπογράφεται από το γραμματέα ή από δεύτερο σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

38. Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση του άρθρου 141.
39. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό, και πάντοτε είναι ανοικτά σε επιθεώρηση από τους συμβούλους.
40. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι οικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της εταιρείας, ή οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από μέλη που δεν είναι σύμβουλοι, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της εταιρείας εκτός ως προνοείται από νόμο ή ως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.
41. Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση και εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στο Νόμο τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 έγγραφα.
42. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 152, αποστέλλεται όχι λιγότερο από είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, σε κάθε μέλος, και σε κάθε κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας. Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν απαιτεί να αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινούς κατόχους οποιωνδήποτε χρεωστικών ομολόγων.

ΕΛΕΓΧΟΣ

43. Διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

44. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος είτε προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της εταιρείας προς το μέλος. Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοσή της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, με κατάλληλη αναγραφή διεύθυνσης, προπληρωμή και ταχυδρόμηση επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και ότι έχει εκτελεστεί στην περίπτωση ειδοποίησης συνέλευσης με την εκπνοή είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου.
45. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιοδήποτε τρόπο όπως εξουσιοδοτείται πιο πάνω προς-
α. κάθε μέλος εκτός από εκείνα τα μέλη που (που δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) παρέλειψαν να δώσουν στην εταιρεία διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά
β. κάθε πρόσωπο που είναι νομικός αντιπρόσωπος ή διαχειριστής πτωχεύσαντος μέλους, όταν το μέλος αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του θα εδικαιούτο να λάβει ειδοποίηση για τη συνέλευση και
γ. τον εκάστοτε ελεγκτή της εταιρείας.

X