Κανονισμοί

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

  1. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
  2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
  3. ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

  3.1 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φίλων

  3.2 Διαδικασία Διαγραφής Φίλων

  4 ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

  4.1 77μελές Συμβούλιο

  4.2 Συντονιστική Επιτροπή

  4.3 Θεματικές Επιτροπές

  4.4 Επαρχιακές Επιτροπές – υπό σύσταση

  4.5 Ομάδα Νέων

  4.6 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών και Θεσμικών Οργάνων του Κινήματος

  4.7 Διαδικασία Διαγραφής Μελών και Θεσμικών Οργάνων του Κινήματος

  4.8 Σύνθεση Θεσμικών Οργάνων

  4.8.1 Εκλογή 77μελούς Συμβουλίου και Συντονιστικής Επιτροπής
  4.8.2 Εκλογή Συντονιστών Επαρχιακών Ομάδων
  4.8.3 Εκλογή Συντονιστών Ομάδας Νέων
  4.8.4 Σύνθεση άλλων Επιτροπών και Ομάδων
  4.8.5 Εκπροσώπηση Φύλων
  4.8.6 Εκπροσώπηση Νεολαίας
  4.8.7 Εκπροσώπηση Οργανώσεων Εξωτερικού

  Παράρτημα 1 – Οργανόγραμμα του Κινήματος
  Παράρτημα 2 – Διαδικασία Συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής

  X