Ομάδα Νέων

Τo Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος (ΝΚ) αποτελεί, από την αρχή της δημιουργίας του, τη γέφυρα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των νέων στο σύστημα και της αίσθησης ενεργού συμμετοχής στα πολιτικοκοινωνικά δρώμενα του τόπου. Το ΝΚ έχει ως να προωθήσει συμμετοχικές πολιτικές αντιμετώπισης του δημοκρατικού ελλείμματος και να εξασφαλίσει διαφάνεια και ίση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής

Το ΝΚ τάσσεται επίσης κατηγορηματικά ενάντια στη διάκριση των φύλων, προωθώντας τις αξίες του σεβασμού, της ισότητας και της αποδοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην οικογενειακή ζωή, στην αγορά εργασίας και σε άλλους τομείς της ζωής. Η πρόσβαση των νέων σε ποιοτική εκπαίδευση και διά βίου μάθηση, καθώς και σε επιστημονικά σχεδιασμένο και εξατομικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι θέματα που ιεραρχούνται πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΝΚ. Η εκπαίδευση οφείλει να εφοδιάζει τους νέους με δεξιότητες ζωής που να περιλαμβάνουν την οικονομική διαχείριση και την παροχή επαρκούς πληροφόρησης σε θέματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Επιπροσθέτως, το ΝΚ προτείνει την περαιτέρω δημιουργία εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων.

Ο άξονας πολιτικής του ΝΚ για τη νεολαία περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός στρατηγικού πλαισίου που επικεντρώνεται στη ενδυνάμωση των νέων μέσα από την ενίσχυση και την οικοδόμηση της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κοινωνική ένταξη των νέων και στην ενίσχυση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, με σκοπό την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στις προκλήσεις της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται ο ρόλος των νέων ανθρώπων ως εταίρων ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτός ο στόχος συμβαδίζει με τη βασική προτεραιότητα της στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών «Νεολαία 2030».

Το ΝΚ εξασφαλίζει την ίση πρόσβαση των νέων σε οργανισμούς νεολαίας, ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη έργων και την υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας. Το ΝΚ προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις που θα διευκολύνουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας κατ’ επέκταση την οικονομία του τόπου μας μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις.

Στο Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος προτείνεται ένα νέο όραμα που περιλαμβάνει τη διασφάλιση ευκαιριών για τη συμμετοχή και τη συμβολή των νέων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και την ισότιμη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πολιτικές θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ίση εκπροσώπηση των νέων στην εκλογική διαδικασία, σε εκλεγμένα όργανα και άλλα όργανα λήψης αποφάσεων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Το πρόγραμμα του ΝΚ που αφορά την ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων περιλαμβάνει επίσης και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που θα τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στην αγροτική κατάρτιση. Η νεολαία μπορεί να επωφεληθεί από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης του ΝΚ, η οποία, μέσω της εφαρμογής μιας διατομεακής προσέγγισης, έχει ως στόχο να παροτρύνει τις τοπικές κοινότητες να εμπλακούν πιο ενεργά στην αγροτική ανάπτυξη των περιοχών τους. Το ΝΚ ενθαρρύνει την εκπόνηση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) και την αξιοποίηση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ΝΚ θα εξασφαλίσει την πρόσβαση των νέων σε δίαυλους επικοινωνίας και πληροφοριών για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα του ΝΚ για τη νεολαία περιλαμβάνει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, με δεδομένο ότι οι νέοι αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εξελικτική πορεία της περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης. Η πράσινη ανάπτυξη είναι η μόνη δυνατή ανάπτυξη, καθώς το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα κάθε αναπτυξιακού προγράμματος του κράτους. Το ΝΚ προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση μέσα από τη δημιουργία καταρτισμένης επιστημονικής επιτροπής. Οι νέοι θα έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση γύρω από περιβαλλοντικές θεματικές (Κλιματική Κρίση, Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, Ρύπανση, Ανακύκλωση), στη χάραξη πολιτικής και στην προώθηση του εθελοντισμού.

Θέλουμε να σας ακούσουμε, να μάθουμε από εσάς και να πορευτούμε μαζί σας. info@neokyma.org.cy / 7000 10 19

Ελάτε μαζί μας, για να δημιουργήσουμε την «Άλλη Κύπρο»!

Γίνε Μέλος

X