Θεσμικά Όργανα και Οργανωτική Δομή του Κινήματος

 4. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Τα θεσμικά όργανα του κινήματος είναι τα εξής:
• 77μελές Συμβούλιο
• Συντονιστική Επιτροπή
• Θεματικές Επιτροπές
• Επαρχιακές Επιτροπές
• Ομάδα Νέων

Παράρτημα 1 – Οργανόγραμμα του Κινήματος

4.1 77μελές Συμβούλιο
Σκοπός του 77μελούς Συμβουλίου είναι να προτείνει και να λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται με το πώς το Νέο Κύμα θα μπορέσει να επηρεάσει τα τεκταινόμενα στον τόπο μας. Αποτελεί τον κινητήριο μοχλό παραγωγής προτάσεων, έργου και δράσης του Κινήματος.

Το 77μελές Συμβούλιο συγκροτείται και διαρθρώνεται από τους Φίλους του κινήματος. Μέλη του αυτή τη στιγμή, είναι τα 77 άτομα που ανακοινώθηκαν στην παρουσίαση του κινήματος στις 18 Νοεμβρίου 2019. Το 2022 θα διενεργηθεί διαδικασία εκλογής του 77μελούς συμβουλίου από το σύνολο των Φίλων του κινήματος, μετά από υποβολή υποψηφιότητάς τους.

Οι συνεδριάσεις του 77μελούς Συμβουλίου διεξάγονται τουλάχιστον ανά τρίμηνο για σκοπούς ανασκόπησης και αξιολόγησης του έργου που κατά καιρούς παράγεται από τις διάφορες Επιτροπές.

Η ημερήσια διάταξη του 77μελές Συμβουλίου καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και/ή από εισηγήσεις μελών, σύμφωνα με τα προγράμματα και το έργο που αναλαμβάνεται από το κίνημα κατά διαστήματα.

Απαρτία καταρτίζεται εφόσον υπάρχει απλή πλειοψηφία των μελών, παρόντος τουλάχιστον ενός εκ των Αναπληρωτών Συντονιστών ή του Γενικού Συντονιστή.

4.2 Συντονιστική Επιτροπή
Η Συντονιστική Επιτροπή έχει την ευθύνη χάραξης πολιτικής για κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. Οι αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής περιλαμβάνουν την ετοιμασία του προϋπολογισμού, την προετοιμασία των συνεδριάσεων του 77μελούς Συμβουλίου, την εφαρμογή των πολιτικών και των αποφάσεων που παίρνονται κατά καιρούς από το κίνημα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Θεματικών και άλλων Επιτροπών, καθώς και θέματα που άπτονται της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης του κινήματος. Η Συντονιστική Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης τον συντονισμό και την ανάπτυξη συνεργασιών ή/και συμπράξεων µε άλλα κινήματα ή οργανώσεις στην Κύπρο αλλά και διεθνώς.

Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται από το 77μελές Συμβούλιο και έχει τριετή θητεία. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 14 συνολικά.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον σε μία μηνιαία συνεδρίαση σύμφωνα με τη Διαδικασία Συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής (Παράρτημα 2).

Απαρτία καταρτίζεται εφόσον υπάρχει απλή πλειοψηφία των μελών, παρόντος τουλάχιστον ενός εκ των Αναπληρωτών Συντονιστών ή του Γενικού Συντονιστή.

4.3 Θεματικές Επιτροπές
Οι Θεματικές Επιτροπές αποτελούν εξειδικευμένες ομάδες εμπειρογνωμόνων, οι οποίες συντάσσονται κατά καιρούς από τη Συντονιστική Επιτροπή σύμφωνα με τις ανάγκες, τους σκοπούς και τις εργασίες του κινήματος και οι οποίες καλύπτουν πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Μέσω των Θεματικών Επιτροπών ερευνούμε, συζητούμε, ακούμε και καταγράφουμε απόψεις. Αυτός ο ανοικτός διάλογος οδηγεί στην προετοιμασία προτάσεων και κατ’ επέκταση στη συμβολή στην ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού βασισμένου στην επιστημονική τεκμηρίωση. Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση και η διάδοσή του, προκειμένου να μετατραπεί σε πράξη μέσα από συζητήσεις, συνέργειες και διεκδικήσεις.

Ο ρόλος των Θεματικών Επιτροπών είναι συμβουλευτικός και θα ενημερώνουν τη Συντονιστική Επιτροπή σε τακτά διαστήματα.

Oι Θεματικές Επιτροπές είναι οι εξής:

 1. Αθλητισμός
 2. Άμυνα και Ασφάλεια
 3. Βιομηχανία και Ενέργεια
 4. Γεωργία
 5. Εργασιακές Σχέσεις
 6. Έρευνα και Καινοτομία
 7. Εσωτερική Διακυβέρνηση και Δικαιοσύνη
 8. Εξωτερική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
 9. Κλιματική Κρίση
 10. Κοινωνικές Ανισότητες
 11. Κυπριακό
 12. Οικονομία και Ψηφιακή Πολιτική
 13. Παιδεία
 14. Περιβάλλον και Αειφορία
 15. Πολιτισμός
 16. Τουρισμός
 17. Συγκοινωνίες
 18. Υγεία

Για την προετοιμασία της «Άλλης Κύπρου» εργάζονται εθελοντικά πολίτες από όλο το φάσμα της κοινωνίας: νεαροί και προσοντούχοι, έμπειροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες, φοιτητές, Κύπριοι της διασποράς, αναγνωρισμένοι επιστήμονες, απλοί πολίτες οι οποίοι έχουν λόγο και άποψη, όλοι αυτοί που θέλουν να πάρουν στα χέρια τους τα ηνία της κοινωνικής αλλαγής. Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των ατόμων, πέραν της τεράστιας ανάγκης για αλλαγή και εκσυγχρονισμό, είναι πως πρόκειται για άτομα προοδευτικά, υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, για άτομα που αγαπάνε και σέβονται τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα τον τόπο τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να δημιουργεί, να συγχωνεύει ή να διαλύει τις Θεματικές Επιτροπές, ανάλογα µε τις ανάγκες του Κινήματος.

4.4 Επαρχιακές Ομάδες – υπό σύσταση
Οι Επαρχιακές Ομάδες είναι επτά (7) και αντιστοιχούν στις έξι επαρχίες της Κύπρου και το Τρόοδος.

4.5 Ομάδα Νέων
Βασική επιδίωξη της Ομάδας Νέων είναι, μέσω του συλλογικού πνεύματος και της συλλογικής εργασίας, να δώσει βήμα στους νέους του τόπου μας, για να διαμορφώσουν το μέλλον τους με επίκεντρο τους δικούς τους προβληματισμούς και απόψεις, μακριά από κομματικές μικροπολιτικές πεποιθήσεις, κομματικά συμφέροντα και βολέματα.

Οι βασικοί πυλώνες δραστηριοποίησης της Ομάδας Νέων περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:
• διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος με επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής αγοράς (πέρα από τον τουρισμό και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες)
• ζητήματα εργασίας, ανεργίας και επιχειρηματικότητας των νέων
• επαγγελματικός προσανατολισμός (νέα επαγγέλματα και ευκαιρίες)
• αναγνώριση της οπτικής των νέων σε όλους τους σκοπούς και τις ενέργειες του κινήματος
• ενημέρωση για διάφορες ευρωπαϊκές και άλλες επιχορηγήσεις
• προτάσεις για αναδιάρθρωση της κρατικής μηχανής
• επιπτώσεις παγκοσμίων φαινομένων, π.χ. πανδημίες, στην οικονομία και σε άλλες πτυχές της ζωής του τόπου.

4.6 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών θεσμικών οργάνων του Κινήματος
Για τα μέλη των θεσμικών οργάνων του κινήματος ισχύουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Φίλων του κινήματος. Επιπρόσθετα, οι Φίλοι που ανήκουν σε οποιαδήποτε θεσμικά όργανα του κινήματος, ως μέλη του 77μελούς Συμβουλίου και/ή ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και/ή άλλων Επιτροπών/Ομάδων, έχουν κάποια επιπλέον δικαιώματα και έχουν ανάλογη αυξημένη ευθύνη ως προς τις υποχρεώσεις τους προς το κίνημα.

Τα Μέλη των θεσμικών οργάνων έχουν τα εξής επιπρόσθετα δικαιώματα:
• Συμμετέχουν ισότιμα στις συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων των οποίων είναι μέλη
• Υπερψηφίζουν ή μειοψηφούν επί θεμάτων που τίθενται προς ψήφιση
• Αποχωρούν από το θεσμικό όργανο στο οποίο είναι μέλη. Για την αποχώρηση μελών θεσμικών οργάνων αρκεί η έγγραφη δήλωσή τους προς το 77μελές Συμβούλιο

Τα Μέλη των θεσμικών οργάνων έχουν τις εξής επιπρόσθετες υποχρεώσεις:
• Ενεργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας και τις διαδικασίες των ανάλογων θεσμικών οργάνων
• Παρίστανται τακτικά και συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές συνεδριάσεις
• Βοηθούν και συμμετέχουν στις δράσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις, κλπ. του κινήματος
• Συζητούν, προτάσσουν και καθορίζουν τη στρατηγική του κινήματος με τη βοήθεια ειδικών, όπου απαιτείται
• Επιλύουν προβλήματα που αναφύονται από τη λειτουργία του κινήματος
• Διαχειρίζονται ορθολογικά τους πόρους του κινήματος
• Εγγράφουν νέα μέλη
• Βοηθούν στην εξεύρεση χορηγιών

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατάσταση ασυμβίβαστου ή σύγκρουση συμφερόντων μέλους ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων του, υπάρχει ταυτόχρονη υποχρέωσή του να κοινοποιήσει προς το θεσμικό όργανο του οποίου είναι μέλος την ύπαρξη αυτή. Το εν λόγω θεσμικό όργανο σε συνεννόηση με το μέλος αυτό θα λάβει κατάλληλα μέτρα προς απάλειψη του ασυμβίβαστου ή της σύγκρουσης με οιονδήποτε τρόπο θεωρηθεί από το θεσμικό όργανο ως κατάλληλος, περιλαμβανομένης της ανάθεσης άλλου προσώπου για εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων μέχρις ότου η σύγκρουση συμφερόντων εξουδετερωθεί. Εννοείται ότι, σε περίπτωση παράλειψης μέλους, θα προβεί στην ως άνω κοινοποίηση κατάστασης ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων ή, σε περίπτωση που το μέλος έχει προβεί σε αυτή αλλά το σχετικό θεσμικό όργανο είναι της γνώμης ότι η εν λόγω κατάσταση δεν δύναται να απαλειφθεί, ενεργοποιείται ακολούθως η διαδικασία διαγραφής του μέλους από το θεσμικό όργανο.

4.7 Διαδικασία διαγραφής μελών θεσμικών οργάνων του Κινήματος
Κάθε θεσμικό όργανο, οποτεδήποτε κρίνει ότι τα συμφέροντα του κινήματος το απαιτούν, µε απόφαση 3/4 των µελών του, και µε επιστολή του και δέουσα ενημέρωση προς το υπό διαγραφή μέλος, και εφόσον διασφαλιστεί προηγουμένως η λήψης τέτοιας απόφασης, σε επαρκή και λογική έκταση το δικαίωμα του εν λόγω μέλους να ακουσθεί, να διαγράψει από το θεσμικό όργανο οποιοδήποτε τέτοιο άτομο, για τους ακόλουθους λόγους:
• Όταν το μέλος έχει ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι και/ή συγκρούεται με το όραμα, τις αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους του Κινήματος
• Όταν το μέλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του κινήματος ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού
• Όταν το μέλος δεν σέβεται ή δεν εφαρμόζει το καταστατικό ή τις αποφάσεις του κινήματος

Την απόφαση αποβολής σύμφωνα µε τις πιο πάνω πρόνοιες επικυρώνει η επόμενη συνεδρία του 77μελούς Συμβουλίου, αφού προηγουμένως τηρηθεί η δυνατότητα προς το υπό αποβολή μέλος να ασκήσει το δικαίωμα του να ακουσθεί από το 77μελές Συμβούλιο.

4.8 Σύνθεση Θεσμικών Οργάνων

4.8.1 Εκλογές 77μελούς Συμβουλίου και Συντονιστικής Επιτροπής
Η ηγεσία του κινήματος εκλέγεται κάθε τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κινήματος. Η εκάστοτε Συντονιστική Επιτροπή θα εκδίδει κανονισμό ψηφοφορίας για λεπτομερή ρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν αντιβαίνει τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

Εκλογές 77μελούς (α’ γύρος εκλογών)
Το 77μελές απαρτίζεται από 77 εκλεγμένα μέλη ως εξής:
• Γενικός Συντονιστής / Γενική Συντονίστρια
• Αναπληρωτής/ ώτρια Γενικός/ή Συντονιστής τρια – Συντονιστής/ τρια Πολιτικής Στρατηγικής και Θεματικών Επιτροπών
• Αναπληρωτής/ίστρια Γενικός/ή Συντονιστής/ίστρια – Οργανωτικός Γραμματέας
• 74 Μέλη

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι Φίλοι του Κινήματος που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο κίνημα.

Εκλογές Συντονιστικής Επιτροπής (β’ γύρος εκλογών)
Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από 14 μέλη ως εξής:
• Γενικός Συντονιστής, όπως ήδη ψηφίστηκε στον α’ γύρο
• 2 Αναπληρωτές Γενικοί Συντονιστές, όπως ήδη ψηφίστηκαν στον α’ γύρο
• 11 μέλη, ένα εκ των οποίων είναι ο/η Συντονιστής/ίστρια της Ομάδας Νέων που εκλέγεται σε ξεχωριστές εκλογές την ίδια μέρα.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα νεοεκλεγμένα μέλη του 77μελούς.

4.8.2 Εκλογή Επαρχιακών Επιτροπών
Οι εκλογές για τον/την Συντονιστή/ίτρια, τον/την Αναπληρωτή/ώτρια Συντονιστή/ίτρια και τα μέλη της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής θα διοργανώνονται από την κάθε επαρχία εντός ενός μηνός από τις εκλογές της ηγεσίας του Κινήματος, ακολουθώντας διαδικασίες που θα έχουν εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι Φίλοι του Κινήματος οι οποίοι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο κίνημα.

4.8.3 Εκλογή Ομάδας Νέων
Οι εκλογές για τον/την Συντονιστή/ίτρια, τον/την Αναπληρωτή/ώτρια Συντονιστή/ίτρια και τα μέλη της Ομάδας Νέων διεξάγονται κάθε τρία χρόνια ταυτόχρονα με την εκλογή των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι Φίλοι του Κινήματος κάτω των 34 ετών, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Κίνημα.

4.8.4 Σύνθεση Θεματικών Επιτροπών
Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει στην πρώτη συνεδρία μετά την εκλογή της τα άτομα που θα συντονίζουν την κάθε Θεματική Επιτροπή, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, πρέπει όμως να είναι μέλη του 77μελούς. Τα υπόλοιπα μέλη των Θεματικών Επιτροπών δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του 77μελούς, πρέπει να είναι όμως εγγεγραμμένοι Φίλοι του Κινήματος και επιλέγονται από τον/την Συντονιστή/ίτρια της κάθε Επιτροπής/Ομάδας. Η Συντονιστική Επιτροπή επικυρώνει τα μέλη που θα απαρτίζουν τις Θεματικές Επιτροπές.

4.8.5 Εκπροσώπηση Φύλων
Βασική επιδίωξη του κινήματος είναι η ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα θεσμικά όργανα του κινήματος.

4.8.6 Εκπροσώπηση Νεολαίας
Στο πλαίσιο σύνδεσης της Ομάδας Νέων με το κίνημα, ο/η εκάστοτε Συντονιστής/ίτρια της Ομάδας Νέων συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή ως ένα εκ των 14 μελών.

4.8.7 Εκπροσώπηση Οργανώσεων Εξωτερικού
Μέλη οργανώσεων εξωτερικού με τις οποίες το κίνημα συνεργάζεται, εκπροσωπούνται στο 77μελές Συμβούλιο ως υπεράριθμοι.

X