Το κόστος της «ανάπτυξης» θα είναι πάλι η υγεία μας;

Είναι κοινή λογική. Τα εργοστάσια ασφάλτου χρειάζεται να μετακινηθούν σε μία νέα βιομηχανική ζώνη ειδική για τις πολύ ρυπογόνες βιομηχανίες και μακριά από οικιστικές ζώνες. Η Πολεοδομία οφείλει να τηρεί τα όρια μεταξύ οικισμών και βιομηχανιών. Εννοείται ότι δεν θα πρέπει να δίνονται εκεί άδειες ανέγερσης κατοικιών, σχολείων κτλ., καθώς σε λίγα χρόνια θα έχουμε και πάλι τα ίδια θέματα που αντιμετωπίζουν τώρα οι επηρεαζόμενες κοινότητες. Είναι αναπόφευκτο ότι πάλι κάποιοι θα επηρεάζονται και έτσι οι γειτονικές κοινότητες θα πρέπει να πάρουν ουσιαστικά ανταλλάγματα.

Ταυτόχρονα, εκείνο που απουσιάζει σε σχέση με τη χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός σε συνδυασμό με Σχέδιο Μετακίνησης όσων βιομηχανιών γειτνιάζουν με οικιστικές περιοχές. Ένας ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός προϋποθέτει και την περιβαλλοντική αξιολόγηση εκ των προτέρων, κι αυτό θα βοηθήσει να είναι βιώσιμος.

Όπως κάνουμε με την πανδημία, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ακόλουθες επιστημονικές διαπιστώσεις:

1. Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία λόγω των βιομηχανικών ρύπων είναι τεκμηριωμένα πολύ σοβαρές. Συνοπτικά οι επιπτώσεις για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίων ασφάλτου, σύμφωνα με μελέτες ειδικών, επηρεάζουν τα παρακάτω:
-ποιότητα της ατμόσφαιρας: αύξηση των συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων, εκπομπή σκόνης, δημιουργία οσμών
– οχλήσεις στον πληθυσμό της περιοχής και στους εργαζομένους, ηχορύπανση
– συχνή και ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών και στερεών αποβλήτων
– προβλήματα αισθητικής του τοπίου
– προβλήματα στην ποιότητα εδάφους και επιφανειακών και υπόγειων νερών
– όχληση των γειτονικών περιοχών με την αύξηση της οδικής κυκλοφορίας
– επίπτωση στα αποθέματα των φυσικών πόρων-ηλεκτρικής ενέργειας      

2. Όσο και αν λαμβάνονται μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων με χρήση φίλτρων κλπ., η μόνιμη έκθεση κάποιων περιοχών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους τους. Και στις περιπτώσεις ακόμη που ο βαθμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτιμηθεί ως ασήμαντος, αυτό δεν σημαίνει, για τους ειδικούς μελετητές, χαλάρωση των μέτρων αλλά τήρησή τους, συνεχή εφαρμογή τους και παρακολούθησή τους.

3. Δεν αποτελεί σωστή προσέγγιση η μετακίνηση μιας βιομηχανίας λόγω αντιδράσεων των κατοίκων («όχι στην αυλή μου αλλά στην αυλή του γείτονα») και η χωροθέτησή της κοντά σε άλλη οικιστική περιοχή

4. Η Κύπρος είναι μικρός γεωγραφικά χώρος και οι επιπτώσεις της ρύπανσης βαραίνουν αναπόφευκτα δυνητικά όλους μας

5. Απαιτούμε να ληφθούν ΤΩΡΑ όλα τα μέτρα προστασίας βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας

Οι πόλεις του μέλλοντος κτίζονται με τις αρχές της αειφορίας: φύση και άνθρωπος συνυπάρχουν αρμονικά και σε αυτά πρέπει να επενδύουμε.

X