Θ. Ε. “Περιβάλλον και Αειφορία”

Μια κυκλική οικονομία είναι ένα οικονομικό σύστημα κλειστών βρόχων (κύκλων) στο οποίο οι πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα προϊόντα χάνουν την αξία τους όσο το δυνατόν λιγότερο. Χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον πυρήνα του συστήματος αυτού βρίσκεται ο μακροχρόνιος σχεδιασμός.

Ως “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος” προτείνουμε την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο, υπερβαίνοντας ταυτόχρονα τους πολλούς φραγμούς που τίθενται από την αντικατάσταση της γραμμικής οικονομίας από την κυκλική.

Στην απουσία και έλλειψη ενός ολοκληρωμένου Κυκλικού ορισμού οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εντοπίσουν κυκλικές ευκαιρίες και αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καθοδήγηση σε αυτόν τον τομέα και για καθιέρωση Πράσινης Πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων.

Τονίζεται η ανάγκη για προώθηση στο μέγιστο των πρωτοβουλιών για πλήρη απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων από την Πράσινη Συμφωνία.

Καλείται η κυβέρνηση να προχωρήσει πάραυτα στη δημιουργία Πράσινου Ταμείου από τα έσοδα των πωλήσεων πλαστικών σακουλιών και άλλων ειδών και τα χρήματα να διατίθενται αποκλειστικά για έργα επωφελή για το περιβάλλον.

Το “Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος” στηρίζει την προώθηση των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Δυστυχώς η Κύπρος είναι τελευταία στην ΕΕ όσον αφορά τους 17 Στόχους. Η θέση της Κύπρου θα βελτιωθεί με τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τον Στόχο 17 (συνεργασία για επίτευξη των Στόχων). Απαιτείται η χρηματοδότηση των ΜΚΟ (μη-κερδοσκοπικών οργανισμών) για να μπορούν να επιτελέσουν επαρκώς τον ρόλο τους.

X