Νέο Κύμα

Θεματική Επιτροπή “Παιδεία” – Thematic Committee “Education”

Το αυτόνομο δημόσιο σχολείο: Ενδυνάμωση, εκσυγχρονισμός, εκδημοκρατισμός του δημόσιου σχολείου μέσα από την αυτονόμησή του

Όραμά μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του σχολείου, ξεφεύγοντας από τις ξεπερασμένες, αυταρχικές, πεπαλαιωμένες δομές και δημιουργώντας αυτοδύναμους, δημιουργικούς, αυτόνομους, ευέλικτους και σύγχρονους μαθησιακούς, σχολικούς χώρους. Ένα σχολείο όπου δάσκαλοι, μαθητές και όλοι όσοι εμπλέκονται άμεσα σε αυτό θα το βιώνουν ως χώρο εξερεύνησης, δημιουργίας, χαράς, μάθησης και αλλαγής.

Σε αυτό το σχολείο θα δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύσσονται ολόπλευρα, θα ωθούνται οι εκπαιδευτικοί να είναι σε δημιουργική εγρήγορση και μάθηση παράλληλα με τους διδασκόμενους και θα εργοδοτούνται παιδαγωγοί και διευθυντές με όραμα και μέριμνα την αειφόρα αναζήτηση μιας εξελικτικής διαδικασίας βελτίωσης του σχολείου τους. Αυτοί οι παιδαγωγοί ως ηγέτες θα διευθύνουν αποτελεσματικά την τάξη και το σχολείο με εφόδια τη γνήσια αγάπη τους για τη σωστή εκπαίδευση και την πραγματική έγνοια για τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό και το μαθησιακό περιβάλλον εντός και εκτός του σχολείου.

Όραμά μας είναι το σχολείο να εστιάζει πραγματικά στον μαθητή και να τον οδηγεί αρμονικά και δημιουργικά στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η ανάπτυξη ενός μαθητή σε κάθε επίπεδο απαιτεί μια αλληλουχία συνθηκών και προϋποθέσεων. Μεταξύ άλλων, απαιτεί την ώθηση, την εστίαση και το πάθος του εκπαιδευτικού να καθοδηγεί τα παιδιά στην έρευνα, στη διερεύνηση και στη θέση ερωτημάτων. Απαιτεί την πνευματική καλλιέργεια για αναζήτηση δρόμων, με κοινό στόχο τη μέγιστη εξέλιξή τους και μια σχολική μονάδα που δημιουργεί για τους μαθητές περιβάλλον με ευκαιρίες για ποικίλες και πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες.

Όραμά μας είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν οριοθετεί ούτε ορίζει την εκπαίδευση ως ένα προϊόν που αγοράζεται, ούτε ως μια μονάδα παραγωγής συγκεκριμένου προϊόντος, αλλά ως ένα δικαίωμα και ταξίδι. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν βλέπει τον εκπαιδευτικό ως ένα υπάλληλο γραφείου που εφαρμόζει έτοιμα προγράμματα. Δεν τον βλέπει ως υπάλληλο με μακροσκελές βιογραφικό γεμάτο από τίτλους σπουδών, επιμορφώσεις και συνεχείς πιστοποιήσεις, αλλά ως άτομο που συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της κοινότητας και του σχολείου, από την οργάνωση και τα οικονομικά θέματα μιας τάξης μέχρι την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, και παραπέρα. Θέλουμε ένα σχολείο που διδάσκει χωρίς διακρίσεις και με ζήλο όλα τα μαθήματα και όπου η τέχνη και η αισθητική έχουν σημαντική θέση. Γιατί η διδασκαλία είναι επιστήμη και συνάμα τέχνη, και γιατί η μάθηση και η ανάπτυξη του κάθε ατόμου είναι δικαίωμα και όχι προϊόν.

Θέλουμε ένα σχολείο που αγαπά τα παιδιά, τη μάθηση, την επιστήμη, την έρευνα, την εξερεύνηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Θέλουμε διαφορετικούς τύπους σχολείων, από νηπιαγωγεία που σέβονται τον τρόπο που μαθαίνει το παιδί μέχρι τεχνικές σχολές που παρέχουν την πιο ποιοτική εκπαίδευση. Θέλουμε τεχνικές σχολές όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να την επιλέγουν ως έναν πολύ ποιοτικό τόπο μάθησης και όπου η διαφορετικότητα στις ανάγκες και στα μαθησιακά ενδιαφέροντα ενθαρρύνεται και αποτελεί σπουδαία, ποιοτική εκπαίδευση. Θέλουμε η σχολική αυτονομία να προάγει με συνέπεια την αριστεία και την ισότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι Στόχοι
1. Η δημιουργία ενός αυτόνομου, δημιουργικού, ευέλικτου, αυτοδύναμου, σύγχρονου σχολείου, το οποίο θα είναι χώρος και εργαστήριο εξερεύνησης, δημιουργίας, χαράς και μάθησης και όπου η αλλαγή θα ενθαρρύνεται.
2. Το κάθε σχολείο να έχει την ευθύνη για τους αναγκαίους πόρους και τις πηγές που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος για κάθε μαθητή.
3. Η παροχή πολυεπίπεδων και πολυδιάσταστων ευκαιριών σε κάθε εκπαιδευτικό για βελτίωση και αυτοβελτίωση, μόρφωση και αυτομόρφωση.
4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού να είναι μοναδικός και με καθολική βαρύτητα προς τους διδασκόμενους.
5. Το έργο του εκπαιδευτικού να αξιολογείται με πλάνο που θα καθορίζεται και θα συμφωνείται από κοινού με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας.
6. Η δημιουργία περισσότερων καναλιών επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.
7. Η επιλογή και εργοδότηση εκπαιδευτικών θα γίνεται από τις σχολικές μονάδες και θα στηρίζεται και στην επίδειξη πορτοφόλιο, στη συνέντευξη και στη δειγματική διδασκαλία.
8. Η βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης με βάση παραδείγματα και εφαρμογές πολυεπίπεδης και πολυδιάστατης εκπαιδευτικής έρευνας.
9. Η υιοθέτηση μιας αυθεντικής, διαμορφωτικής αξιολόγησης για τους μαθητές και με διαθέσιμη ποικιλία πρακτικών αυτοαξιολόγησης.
10. Η δυνατότητα επιλογής και απόφασης από το ίδιο το σχολείο για τις ανάγκες επιμόρφωσης.
11. Η προώθηση της «από κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ώστε τα σχολεία να αποκτήσουν τη δύναμη και την αυτονομία που χρειάζονται για να επιτελέσουν το έργο τους.
12. Τα σχολεία και οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτά χρειάζεται να ανακτήσουν και πάλι το κύρος και τη δύναμή τους, κάτι που θα βοηθήσει στον προσανατολισμό τους προς την πραγματική μάθηση και την σφαιρική/ καθολική ενδυνάμωση των μαθητών τους.
13. Είναι απαραίτητη η αποτελεσματική εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος μέσα από την προσφορά σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς εμπλουτισμένων εμπειριών και πληθώρας ευκαιριών για δράση, σκέψη και μάθηση.
14. Απαιτείται η υιοθέτηση της Γλώσσας και της Τεχνολογίας τόσο ως γνωστικών αντικειμένων, όσο και ως μέσων επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της διδασκαλίας.
15. Χρειάζεται η αφομοίωση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης, όπως εκπαίδευση στο σπίτι, σχολεία στη φύση, διάφορες μορφές μάθησης στο ύπαιθρο, εκπαιδευτικές εκδρομές και άλλα, για βιωματική και διερευνητική μάθηση.
16. Το υπουργείο παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας πρέπει να μετεξελιχθεί σε διαμεσολαβητή, διεκπεραιωτή και σύμβουλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τρόποι Υλοποίησης
Οι πραγματικές αλλαγές και η υλοποίησή νέων ιδεών/ μέτρων/ μεθόδων, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια δημιουργική, ειλικρινή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με το υπουργείο παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας, τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και υλοποίηση του πλάνου. Χρονικός ορίζοντας για εφαρμογή θα είναι το ένα έτος.

Επομένως, για αυτό τον σκοπό:
1. Συστήνεται να γίνει ένα ανοικτό συνέδριο για να συζητηθούν σχετικοί προβληματισμοί, ιδέες και θεματικές ενότητες με κύριους συμμετέχοντες τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
2. Δημιουργία ερωτηματολογίου που θα δοθεί σε σχολεία και σε εκπαιδευτικούς και με συμπερίληψη συνεντεύξεων από διακεκριμένους εκπαιδευτικούς ώστε να ληφθούν οι απόψεις τους.
3. Οργάνωση διαδικτυακής συνάντησης με ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο και ενθάρρυνση δημόσιας συμμετοχής, για να συζητηθεί το όραμα, οι στόχοι και η υλοποίηση του σχεδίου για την εκπαίδευση.
4. Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω θα αναλυθούν τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα παρουσιαστούν και θα ερμηνευτούν τα αποτελέσματα, και θα προωθηθεί σχετική πρόταση προς τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς.

The vision
The autonomous public school: Empowerment, modernization, democratization of the public school through its autonomy.

Our vision is to keep searching for the true definition of schooling, creating autonomous, creative, self-reliant, flexible and modern learning environments and school spaces. Schools where teachers, students and all who are directly involved will experience them as places of exploration, creation, joy, learning and change.

In such schools the overall development of children is of utmost importance. Thus, students will be given opportunities to develop in all aspects; educators will be encouraged to facilitate, create and learn alongside their students; and educators-pedagogues and school heads will be employed based on their vision, care for, and a constant search and an ever-evolving process for improving their school. These leaders-educators will run a classroom and a school with their genuine love for the most appropriate education and genuine concern for the student, the teacher and the learning environment inside and outside the school.

Our vision is for the school to focus on the students and lead them naturally and creatively to fulfil the maximum of their potential. The development of a student at each level requires a sequence of conditions and requirements. Among other things, it requires a teacher’s motivation, focus and passion to guide children in research, exploration, and in using their passion and natural curiosity to learn. It requires intellectual cultivation in search of paths, with the common goal of maximizing their development, and a school environment with many opportunities for students, and varied and rich learning experiences to reach their full potential.

Our vision is an education system that does not delimit or define education through the prism of market-transaction, as a product to be purchased or a commodity, or views students as consumers, but understands education as a right and a journey. An education system that does not view the teacher as an office worker or a bureaucrat who implements ready-made programs, or as an employee with a long resume full of qualifications, continuing trainings and certifications, but as a person who participates in all activities of school life and community. This can include anything from organization and financial issues of a classroom to the implementation of the curriculum, and more. We want a school that teaches all subjects without discrimination and with passion, and where art and aesthetics have an important place. Because teaching is a science and simultaneously an art, and because learning and the development of each individual is a right and not a product.

We want a school that loves children, learning, science, research, and exploration at all levels of education. We want different types of schools, from kindergartens that respect the way the child learns to technical schools that provide the highest quality education. We want technical schools where children are encouraged to choose it as a high quality place of learning and where diversity in needs and learning interests is encouraged as great, quality education. We want school autonomy to promote consistently excellence and equity within the education system.

The goals:
1. The creation of an autonomous, creative, flexible, self-reliant, modern school, which will be a space and laboratory for exploration, creation, joy and learning, and where change will be encouraged.
2. Each school should be responsible for the necessary sources and resources needed to create a rich learning environment for each student.
3. The provision of multilevel and multidimensional opportunities to every teacher for improvement and self-improvement, education and self-education.
4. The role of the teacher to be unique and of importance to the learners.
5. The work of the teacher will be evaluated with a plan that will be determined and agreed jointly, together with the management of the school unit.
6. The creation of more and various communication channels between teachers.
7. The selection and employment of teachers from each school to be based on portfolio demonstration, interview and sample teaching.
8. The improvement of teaching and learning processes, based on examples and applications of multilevel and multidimensional educational research.
9. The adoption of authentic, formative assessment for students and with a variety of student self-assessment practices.
10. Possibility of choice and decision by the school for its staff training needs.
11. Promoting the “bottom-up” decision-making process so that schools gain the power and autonomy they need to do their job effectively.
12. Schools and those directly involved need to regain their prestige and power, which will help them orient towards real, authentic learning, and empowerment of their students.
13. To implement the curriculum effectively, by offering students and teachers enriched experiences and a variety of opportunities for action, inquiry and learning.
14. The adoption of Language and Technology both as subject matters and as means of communication and teaching.
15. The integration of alternative forms of education, such as home schooling, schools in nature, various forms of outdoor learning, educational fieldtrips etc., for experiential and exploratory, inquiry learning.
16. The Ministry of Education should be transformed into agent, facilitator and advisor of the educational process.

Ways of Implementation:
Real change and implementation of new ideas / measures / methods can be achieved only through a creative, honest collaboration and exchange of know-how and experiences with the Ministry of Education, school units and teachers, presentation of the results and implementation of the plan. Timeline for implementation will be one year.

Therefore, for this purpose:

  1. It is recommended to hold a conference, or a roundtable discussion to discuss relevant issues, ideas and thematic units with the main participants being the teachers themselves.
  2. To create a questionnaire for schools and teachers, and with the inclusion of interviews with distinguished teachers, in order to obtain their views.
  3. To organize an online meeting with an open invitation to all stakeholders, and encouraging public participation, to discuss the vision, goals and implementation of the education plan.
  4. Upon completion of the above, the data that will be collected will be analyzed, the results will be presented and interpreted, and a relevant proposal will be forwarded to the educational authorities and agents.

X