Θεματική Επιτροπή “Γεωργία”

Όραμα:

Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη γεωργία ως σημαντικό τομέα της κυπριακής οικονομίας, ο οποίος θα μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου, υγιέστερου οικονομικού μοντέλου, όπως το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» οραματίζεται, με μακροπρόθεσμα οφέλη για το σύνολο των πολιτών μακριά από ευκαιριακές προσεγγίσεις και τακτικές.

Σκοποί:

1. Επιβάλλεται να δημιουργήσουμε μία καινούργια ‘’γεωργική γενιά’’ όπου νέοι άνθρωποι, πλήρως εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορούν να εργαστούν στον γεωργικό τομέα με αποτελεσματικό και ελεγχόμενο τρόπο

2.  Χρειάζεται να μεταβούμε σε ένα νέο μοντέλο αναγεννητικής γεωργίας σε πλήρη αρμονία με την φύση και τους φυσικούς κύκλους της, σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.

3. Μέσα από τη μετάβαση στην αναγεννητική γεωργία, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού γεωργικού τομέα, αυξάνοντας την ανθεκτικότητά του στις διακυμάνσεις της κλιματικής αλλαγής  και συνεισφέροντας στην αυτάρκεια της χώρας σε τρόφιμα, όταν και εάν αυτό χρειαστεί.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.Εκπαίδευση: Ανάπτυξη της κατάρτισης για τους υφιστάμενους και νέους αγρότες και τη δημιουργία μιας καινοτόμου γεωργικής σχολής.

2.Σχεδιασμός και ζωνοποίηση: Η Κύπρος μπορεί σε ικανοποιητικό βαθμό να ζωνοποιηθεί,  ώστε να ενθαρρυνθούν εκείνες οι πρακτικές που θα προωθούν την ανθεκτικότητα.

3.Ανάπτυξη της κατάρτιση για το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας: Οι αρμόδιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σε βάθος τεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στους γεωργούς σχεδίων μετάβασης από χημικές σε βιολογικές μεθόδους

4.Συνεταιρισμοί: Οι περισσότερες κυπριακές γεωργικές μονάδες είναι μικρού μεγέθους και συνεπώς οι συνεταιρισμοί είναι απαραίτητοι για επενδύσεις σε γεωργικό εξοπλισμό και δομές για τον μετασχηματισμό και τις άμεσες πωλήσεις προϊόντων και την παροχή δίκαιου εισοδήματος στους αγρότες.

5.Έρευνα: Η νέα Γεωργική Σχολή θα πρέπει να προωθεί και να συντονίζει την πολυεπιστημονική έρευνα σε όλες τις διαφορετικές πτυχές της γεωργικής ανάπτυξης. Η  Κύπρος μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμβος για έρευνα και καινοτομία.

6.Πλήρης εκμετάλλευση των πόρων/κονδυλίων της Ε.Ε.:

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον επόμενο χρόνο δίνει τεράστια σημασία στο περιβάλλον και την επίδραση που η γεωργία έχει σε αυτό. Ειδική έμφαση θα δοθεί στις  μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, η βοήθεια προς τις οποίες όμως θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα αποτελέσματα που αυτές θα έχουν σε συνδυασμό με την φιλικότητά τους προς το περιβάλλον.

X