Νέο Κύμα

Θεματική Επιτροπή “Γεωργία” – Agriculture

Όραμα:

Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη γεωργία ως σημαντικό τομέα της κυπριακής οικονομίας, ο οποίος θα μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου, υγιέστερου οικονομικού μοντέλου, όπως το «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» οραματίζεται, με μακροπρόθεσμα οφέλη για το σύνολο των πολιτών μακριά από ευκαιριακές προσεγγίσεις και τακτικές.

Σκοποί:

1. Επιβάλλεται να δημιουργήσουμε μία καινούργια ‘’γεωργική γενιά’’ όπου νέοι άνθρωποι, πλήρως εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορούν να εργαστούν στον γεωργικό τομέα με αποτελεσματικό και ελεγχόμενο τρόπο

2.  Χρειάζεται να μεταβούμε σε ένα νέο μοντέλο αναγεννητικής γεωργίας σε πλήρη αρμονία με την φύση και τους φυσικούς κύκλους της, σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.

3. Μέσα από τη μετάβαση στην αναγεννητική γεωργία, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού γεωργικού τομέα, αυξάνοντας την ανθεκτικότητά του στις διακυμάνσεις της κλιματικής αλλαγής  και συνεισφέροντας στην αυτάρκεια της χώρας σε τρόφιμα, όταν και εάν αυτό χρειαστεί.

Τρόποι υλοποίησης:

1. Εκπαίδευση: Ανάπτυξη της κατάρτισης για τους υφιστάμενους και νέους αγρότες και τη δημιουργία μιας καινοτόμου γεωργικής σχολής.

2. Σχεδιασμός και ζωνοποίηση: Η Κύπρος μπορεί σε ικανοποιητικό βαθμό να ζωνοποιηθεί,  ώστε να ενθαρρυνθούν εκείνες οι πρακτικές που θα προωθούν την ανθεκτικότητα.

3. Ανάπτυξη της κατάρτιση για το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας: Οι αρμόδιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σε βάθος τεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στους γεωργούς σχεδίων μετάβασης από χημικές σε βιολογικές μεθόδους

4. Συνεταιρισμοί: Οι περισσότερες κυπριακές γεωργικές μονάδες είναι μικρού μεγέθους και συνεπώς οι συνεταιρισμοί είναι απαραίτητοι για επενδύσεις σε γεωργικό εξοπλισμό και δομές για τον μετασχηματισμό και τις άμεσες πωλήσεις προϊόντων και την παροχή δίκαιου εισοδήματος στους αγρότες.

5. Έρευνα: Η νέα Γεωργική Σχολή θα πρέπει να προωθεί και να συντονίζει την πολυεπιστημονική έρευνα σε όλες τις διαφορετικές πτυχές της γεωργικής ανάπτυξης. Η  Κύπρος μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμβος για έρευνα και καινοτομία.

6. Πλήρης εκμετάλλευση των πόρων/κονδυλίων της Ε.Ε.:

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον επόμενο χρόνο δίνει τεράστια σημασία στο περιβάλλον και την επίδραση που η γεωργία έχει σε αυτό. Ειδική έμφαση θα δοθεί στις  μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, η βοήθεια προς τις οποίες όμως θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα αποτελέσματα που αυτές θα έχουν σε συνδυασμό με την φιλικότητά τους προς το περιβάλλον.

Our Vision:

Agriculture must be restored in Cyprus as an important sector of the country’s economy, which can contribute effectively towards the creation of a new, healthier economic model, in the way “New Wave – The Other Cyprus” envisages, with long-term benefits for all citizens away from opportunistic approaches and tactics.

Our aims:

1. To create a new ‘Agricultural Generation’, where young people, fully acquainted with digital technology will be able to work in the agricultural sector in an efficient and controllable way.

2. To move to a new model of regenerative agriculture in complete harmony with nature and its natural cycles, in an area that is at the forefront of the effects of climatic changes.

3. Through the transition to regenerative agriculture, to strengthen the competitiveness of the Cypriot agricultural sector, increasing its resilience to climate change fluctuations and contributing to the island’s self-sufficiency in food production as and when it might be necessary

The way to do it:

1. Education: Through adequate training of both existing and new farmers and the creation of an innovative School of Agriculture

2. Planning and zoning: Cyprus can adequately be divided into agricultural zones so that practices that promote agricultural resilience are encouraged

3. Further training and development of the Ministry of Agriculture Personnel: The MOA personnel must be in a position to provide in depth technical support, of which most important is the support for the transition from chemical to biological methods of farming.

4. Co-Operatives: Most Cypriot agricultural units are small in size, therefore co-operatives are necessary in order to aid investment in agricultural machinery as well as to provide the necessary infrastructure for the secondary processing and direct sale of products ensuring a fair income for farmers.

5. Research: The new Agricultural School must promote and co-ordinate interdisciplinary research in all aspects of agricultural development. Cyprus can become a regional hub for research and development in the sector.

6. Full Utilization of EU Funding: The new Common Agricultural Policy (C.A.P.) in effect as from this year, attaches great importance to the environment and agriculture’s effect on it. Special attention will be given to small and medium size agricultural enterprises, however, funds to such enterprises will be examined in relation to such enterprises’ environmental friendliness. It is therefore imperative that all possible assistance is provided by the state to all units that promote environment friendly methods and practices.

X