Νέο Κύμα

Θεματική Επιτροπή «Υγεία» – Thematic Committee on Health

Η Θεματική Επιτροπή “Υγεία” έχει ως πρωταρχικό στόχο την ασχολία των μελών της με θέματα, τα οποία απασχολούν τη δημόσια υγεία του Κύπριου πολίτη. 

Βασικό μέλημα της επιτροπής είναι η δημιουργία σταθερών παραμέτρων, στις οποίες μπορεί να στηριχθεί ένα σωστά δομημένο σύστημα υγείας ενός ανεπτυγμένου Ευρωπαϊκού κράτους.

Προβλήματα του νεοσύστατου Γενικού Συστήματος Υγείας της χώρας (ΓεΣΥ) εξετάζονται και δίνονται εισηγήσεις για βελτίωσή του. Ο εξοπλισμός τόσο σε προσωπικό όσο και σε εγκαταστάσεις των υφιστάμενων νοσηλευτηρίων δημιουργεί αδήριτη ανάγκη εξεύρεσης άμεσων λύσεων. Η ανεπαρκής πρόληψη και περίθαλψη χρόνιων νοσημάτων καθώς και η ανισομερής κατανομή πόρων για καινούρια και υφιστάμενα νοσήματα είναι επίσης ακόμη μία βασική προβληματική εικόνα του υφιστάμενου συστήματος υγείας. 

Ένα σωστά οργανωμένο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μπορεί να παρέχει τη βάση στην υγειονομική περίθαλψη και ανάπτυξη του συστήματος υγείας της  χώρας. Η φροντίδα των ασθενών, η έρευνα και η εκπαίδευση έχουν να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο στην προσπάθεια της βελτίωσης και παράτασης της ανθρώπινης ζωής.  Ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πρέπει να αποτελεί το καινοτόμο ίδρυμα μιας χώρας, το οποίο πρέπει να υποστηρίζει τη συνεργασία και την καθιέρωση των εθνικών και διεθνών σχέσεων μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της υγειονομικής περίθαλψης.

Thematic Committee on Health

The primary goal of the Thematic Committee on Health is to engage its members with issues that concern the public health of the Cypriot citizen. The main concern of the committee is to create stable parameters on which a well-structured health system of a developed European state can be based. Problems of the newly established General System of the country (GeSY) are examined and suggestions are given for its improvement. The equipment in both staff and facilities of the existing hospitals creates an urgent need to find immediate solutions.

Inadequate prevention and treatment of chronic diseases as well as the unequal distribution of resources for new and existing diseases are also another key problematic picture of the existing health system.

A well-organized University Hospital can provide the basis for health care and the development of the country’s health system. Patient care, research and education have strong roles in the effort to improve and extend human life. A University Hospital should be the innovative institution of a country which should support the cooperation and the establishment of national and international relations between the industry of the academic community and the healthcare.

X