Νέο Κύμα

Θ.Ε. “Βιομηχανία και Ενέργεια”

Βιομηχανία:

Η Κυπριακή βιομηχανία έχει να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες βασικές δυσκολίες:

 • πολύ μικρή ντόπια αγορά
 • υψηλό κόστος ενέργειας
 • βραδυκίνητος δημόσιος τομέας
 • δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 • υψηλό κόστος χρηματοδότησης

Το όραμα της θεματικής επιτροπής είναι να εκπονήσει αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως της βασικής διεξόδου από τις πιο πάνω δυσκολίες.

Οι στόχοι είναι:

 • προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • προώθηση της πραγματικής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού για μείωση του κόστους
 • προώθηση της ίδρυσης ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Κύπρο
 • προώθηση της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας

Ενέργεια:

Η χώρα μας ακόμη σκέφτεται πώς να φέρει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, τη στιγμή που η ηλιακή ενέργεια είναι σήμερα πιο φθηνή, ακόμη και όταν λάβουμε υπόψη το κόστος αποθήκευσης. Αυτή την έλλειψη οράματος και την καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων (πολλές φορές λανθασμένων αποφάσεων για λόγους διαφθοράς και μικροσυμφερόντων),την πληρώνει ακριβά η Κυπριακή οικονομία, όχι μόνο σε επίπεδο κάθε πολίτη με τους παχυλούς λογαριασμούς της ΑΗΚ, αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο με το κόστος ενέργειας να καθιστά τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα μη ανταγωνιστικές.

Μέχρι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, ίσως να μην έχουν καν κάποια αξία. Ας μην ξεχνούμε την πρόσφατη μείωση της τιμής του πετρελαίου.

Το όραμα της θεματικής επιτροπής είναι να εκπονήσει αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 100% των αναγκών της Κύπρου.

Οι στόχοι είναι:

 • προώθηση της ανάπτυξης ενός έξυπνου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για άμεση αύξηση του ποσοστού από ανανεώσιμες πηγές
 • προώθηση έργων αποθήκευσης της ενέργειας για 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών
 • προώθηση επενδύσεων σε χημικές βιομηχανίες που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη, για προσθήκη αξίας στο φυσικό μας αέριο
 • προώθηση μέτρων για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2040. 

X