Νέο Κύμα

Θ.Ε. «Εργασιακές Σχέσεις»

Όραμά μας είναι η αναγνώριση, η ανάπτυξη και η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, σε οργανισμούς που παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχρονική βελτίωση της παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανόμενου και ενός εργασιακού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην επίτευξη υψηλών εταιρικών στόχων και την προσωπική ικανοποίηση των εργαζομένων.

Στόχοι:

  1. Προώθηση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται παγκόσμια στο κυπριακό επιχειρείν σχετικά με:
  • Τους όρους απασχόλησης και την ασφάλεια στην εργασία (χωρίς αυτό να σημαίνει μονιμότητα όπως στον δημόσιο τομέα)
  • Τις αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης και ανέλιξης των πιο κατάλληλων ατόμων
  • Τη δημιουργία υπεύθυνων και αποτελεσματικών ομάδων εργασίας
  • Τη δίκαιη ανταμοιβή βάσει απόδοσης
  • Τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης και τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση
  • Την εταιρική κουλτούρα

2. Τεχνολογική αναβάθμιση των κυπριακών οργανισμών.

3. Αναγνώριση της σημασίας της ανάπτυξης δεξιοτήτων από την νεαρή ηλικία (π.χ. επίλυση προβλημάτων, θετική στάση).

4. Την προώθηση της επαγγελματικής αναβάθμισης των τεχνικών ή άλλων επαγγελμάτων (πιστοποιήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που να συμβάλουν και στην κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ).

5. Τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τα εργασιακά θέματα και του ρόλου των συντεχνιών.

6. Τον εξορθολογισμό των εργασιακών πρακτικών στον δημόσιο τομέα.

7. Την προώθηση πρακτικών για συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (work-life balance) και διευκόλυνση των εργαζομένων για τη δημιουργία υγιών οικογενειακών συνθηκών.

8. Τη δημιουργία συνθηκών εργασίας και ευκαιριών, έτσι ώστε να προσελκύσουμε πίσω στη χώρα τα ταλέντα μας.

9. Την ενίσχυση της διαφορετικότητας και του τρόπου ενσωμάτωσής της στον χώρο εργασίας (diversity & inclusion).

Τρόποι υλοποίησης των στόχων:

Προώθηση δημόσιου διαλόγου – διαδικτυακές συζητήσεις με ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, εργαζόμενους – για τον εντοπισμό, παρουσίαση, κατανόηση των καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Κύπρο.

Διερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα για θέματα όπως τεχνολογική αναβάθμιση, ανάπτυξη προσωπικού, αναδιάρθρωση τρόπων εργασίας, λειτουργική αποτελεσματικότητα και ενθάρρυνση οργανισμών για συμμετοχή τους.

Δημιουργία ευκαιριών για συνεργασία μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων (π.χ. μαθητεία/internships, καλοκαιρινή εργασία, επισκέψεις σε επιχειρήσεις), με στόχο την εξοικείωση με το επαγγελματικό επιχειρηματικό περιβάλλον σε νεαρή ηλικία.

Συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ανθρώπινου Δυναμικού και τους κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προώθηση ερευνών από ακαδημαϊκούς με επικέντρωση στο κυπριακό περιβάλλον.  

X