Η φορολογική δήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι δυστυχώς εργαλείο ξεπλύματος

Ανοικτή επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Αδάμο Αδάμου με θέμα: «Φορολογικές Εκπτώσεις/Απαλλαγές κατόπιν δωρεάς σε πολιτικό κόμμα»

Ενόψει της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2019 επιθυμούμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

  1. Όπως είναι πολύ καλά γνωστό υπάρχουν συγκεκριμένες δαπάνες (οι λεγόμενες εκπιπτόμενες δαπάνες), οι οποίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα.
  2. Μια από τις εν λόγω δαπάνες είναι και οι εισφορές σε πολιτικά κόμματα.
  3. Η συγκεκριμένη έκπτωση ή/και απαλλαγή διέπεται από τον Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2012 (Ν. 175(Ι)/2012). Ειδικότερα, στο άρθρο 5 (1) του προαναφερθέντος νόμου διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

«5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των επόμενων εδαφίων, επιπρόσθετα από την κρατική χρηματοδότηση, είναι επιτρεπτή η αποδοχή από πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό νόμιμων ιδιωτικών χρηματικών ή σε είδος ή σε εξοπλισμό ή σε υπηρεσίες εισφορών, ονομαστικών ή ανώνυμων.

(2)(α) Κάθε ιδιωτική εισφορά κατά την έννοια του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γίνεται αποδεκτή έναντι αποδείξεως από το πολιτικό κόμμα ή το συνδεδεμένο οργανισμό και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος που επιβάλλεται και εισπράττεται κατά νόμο:

Νοείται ότι οι μη χρηματικές εισφορές οποιασδήποτε φύσης γίνονται αποδεκτές από το πολιτικό κόμμα ή το συνδεδεμένο οργανισμό απαραιτήτως έναντι αποδείξεως επί της οποίας αναγράφεται η εκτιμητέα αξία μαζί με την πλήρη περιγραφή της φύσης της εισφοράς, κατόπιν εκτίμησης με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε κάθε περίπτωση, η οποία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο ιδιωτικών εισφορών που προνοείται στο εδάφιο (γ).

(β) Η απόδειξη που δίνεται από πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό για κάθε ιδιωτική εισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φορολογική δήλωση του εισφορέα και δεν τυγχάνει οποιασδήποτε φορολογίας ή τέλους που επιβάλλεται και εισπράττεται κατά νόμο.

(γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (δ), κάθε ονομαστική ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, επιτρέπεται μόνο μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) ανά έτος για κάθε περίπτωση:[…]

Σημείωση: η υπογράμμιση και ο τονισμός έχουν προστεθεί από εμάς.

  1. Η ανωτέρω διάταξη και συγκεκριμένα τα εδάφια 2 (α) και (β) κρίνονται ως απαράδεκτα για σωρεία λόγων, οι οποίοι θα αναφερθούν στη συνέχεια και χρήζουν άμεσης διαγραφής κατόπιν σχετικής τροποποίησης της νομοθεσίας.
  2. Αποτελεί θέση μας ότι: η οποιαδήποτε εισφορά σε πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, δεν θα έπρεπε να αποτελεί καλό ή/και επαρκή λόγο για φοροαπαλλαγή του οποιουδήποτε. Η εν λόγω διάταξη αρκείται σε μια γενική ή/και αόριστη αναφορά στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους ιδιώτες και το πολιτικό κόμμα για την αποδοχή της εν λόγω εισφοράς, χωρίς να διασφαλίζει τα απαραίτητα εχέγγυα διαφάνειας των διαδικασιών και άμεσου ελέγχου.
  3. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα ή/και ευκαιρία σε κάθε πρόσωπο φυσικό ή/και νομικό να μετατρέψει την παραπάνω διαδικασία σ’ ένα ισχυρό εργαλείο ή/και μέσο εξαπάτησης του ίδιου του Κράτους, αφήνοντας αναμφισβήτητα το τελευταίο εκτεθειμένο και αποστερώντας του ένα μεγάλο ποσοστό σημαντικών εισοδημάτων ή/και πόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εύρυθμη λειτουργία του.
  4. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι κύριε Πρόεδρε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο «ανοίγει παράθυρα» για κομματική διαφθορά και δίνει τη δυνατότητα συστηματικής εξαπάτησης του Κράτους. Σας παραθέτουμε παρακάτω ένα απλό παράδειγμα που εύκολα μπορεί να υλοποιηθεί και να επιφέρει τεράστιο κόστος για το κράτος:

(α) Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία εισφέρουν σε κόμμα το ποσό των 50.000€.

(β) Το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία θα τύχει φοροαπαλλαγής του 30% στο συγκεκριμένο ποσό. Δηλαδή συνολικά 15.000€.

(γ) Το κόμμα θα μπορούσε να επιστρέψει «κάτω από το τραπέζι» τις 35.000€ τις οποίες θα καλύψει από αδήλωτα έσοδα.

(δ) Έτσι το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία δε χάνει ούτε ευρώ από τη «δωρεά» που έχει προβεί και βέβαια το κόμμα κρατά τις 15.000€.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι η Βουλή εισάγοντας ομόφωνα αυτήν την απαράδεχτη πρόνοια στην φορολογική δήλωση, πριν από μερικά χρόνια, ουσιαστικά τη μετέτρεψε σε εργαλείο κλοπής του Κράτους.

Ενόψει όλων των ανωτέρω είναι θερμή παράκλησή μας όπως τεθεί άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα στη Βουλή προς συζήτηση, προκειμένου να τεθεί φρένο στις συγκεκριμένες διαδικασίες και να αλλάξουν οι κακές πρακτικές, οι οποίες διαιωνίζονται εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν οδηγήσει στο σημερινό σημείο παρακμής.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

Τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και

Γενικός Συντονιστής του «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος».

X