Φίλοι του Κινήματος

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φίλων

3.1 Οι Φίλοι έχουν τα εξής δικαιώματα:
• Όλοι οι Φίλοι του κινήματος έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο 77μελές Συμβούλιο
• Η ιδιότητα Φίλου είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται, εκτός εάν αυτή διενεργείται με πληρεξούσιο ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας
• Κάθε Φίλος του κινήματος έχει δικαίωμα συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης σε συνέδριο του κινήματος, με την προϋπόθεση το δικαίωμα αυτό να ασκείται επαρκώς σε βαθμό και έκταση, ώστε να μην εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του συνεδρίου
• Κάθε Φίλος του κινήματος έχει δικαίωμα να υποβάλλει θέμα προς συζήτηση στο 77μελές Συμβούλιο και στη Συντονιστική Επιτροπή. Δικαιούται να παρευρίσκεται σε συνεδρίαση ως παρατηρητής, όταν συζητείται το θέμα που ο ίδιος υπέβαλε και σε περίπτωση που το θέμα του έχει εγκριθεί ως πρόσφορο προς συζήτηση στην εν λόγω συνεδρίαση.
• Κάθε Φίλος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 77μελούς Συμβουλίου και της Συντονιστικής Επιτροπής
• Οι Φίλοι δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Κίνημα οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή ειδοποίησή τους στον Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν τους λόγους της αποχώρησής τους

 Οι Φίλοι έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
• Να εναρμονίζονται με το όραμα, τις αρχές, τους στόχους και τους σκοπούς του Κινήματος, βοηθώντας στην εκπλήρωση αυτών και μη πράττοντας ενάντια σε αυτά
• Να παρίστανται στα συνέδρια και να βοηθούν και να συμμετέχουν στις ενέργειες, εκδηλώσεις, διαλέξεις, κλπ. του κινήματος
• Να καταβάλλουν τη σχετική συνδρομή τους και τυχόν έκτακτες εισφορές
• Να επιδεικνύουν μεταξύ τους ορθή και ευπρεπή συμπεριφορά και αλληλεγγύη
• Να διακατέχονται από ήθος και αξιοπιστία
• Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και τις διατάξεις του καταστατικού, τους κανονισμούς λειτουργίας του κινήματος καθώς και με τις αποφάσεις του 77μελούς Συμβουλίου

3.2 Διαδικασία Διαγραφής Φίλων
Η Συντονιστική Επιτροπή δικαιούται – οποτεδήποτε κρίνει ότι τα συμφέροντα του κινήματος το απαιτούν, µε απόφαση 3/4 των µελών του και µε επιστολή της και δέουσα ενημέρωση προς τον υπό διαγραφή Φίλο, και εφόσον διασφαλιστεί προηγουμένως η λήψη τέτοιας απόφασης, σε επαρκή και λογική έκταση το δικαίωμα του εν λόγω Φίλου να ακουσθεί – να διαγράψει από το Μητρώο Φίλων οποιοδήποτε τέτοιο άτομο, για τους ακόλουθους λόγους:
• Όταν ο Φίλος έχει ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι και/ή συγκρούεται με το όραμα, τις αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους του κινήματος
• Όταν ο Φίλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του κινήματος ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού
• Όταν ο Φίλος δεν σέβεται ή δεν εφαρμόζει το καταστατικό ή τις αποφάσεις του κινήματος

Την απόφαση αποβολής σύμφωνα µε τις πιο πάνω πρόνοιες επικυρώνει η επόμενη συνεδρία του 77μελούς Συμβουλίου, αφού προηγουμένως τηρηθεί η δυνατότητα προς τον υπό αποβολή Φίλο να ασκήσει το δικαίωμά του να ακουστεί από το 77μελές Συμβούλιο.

X